การงดจ่ายไฟฟ้า

การงดจ่ายไฟฟ้า

เหตุผลในการงดจ่ายไฟฟ้า

  1. ไม่ชำระค่าไฟฟ้า หรือไม่ชำระหนี้สินอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ไฟฟ้าตามกำหนด
   • หากเกินกำหนดระยะเวลาในใบแจ้งหนี้แล้ว 7 วัน ผู้ใช้ไฟยังไม่ไปชำระค่าไฟฟ้า
   • การไฟฟ้านครหลวงจะออกใบเตือนให้ไปชำระ มีกำหนดระยะเวลา 3 วัน
   • ถ้าภายใน 3 วันยังไม่ไปชำระจะทำการปลดสายไฟ (ตัดสายไฟฟ้า)
   • หลังจากนั้นอีก 3 วัน ถ้ายังไม่ไปชำระการไฟฟ้าจะทำการตัดมิเตอร์ (เอามิเตอร์ออก)
  2. ไม่วางหลักประกันการใช้ไฟฟ้าเพิ่มให้ครบถ้วนตามที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด
  3. ขาย หรือต่อโยงไฟฟ้า
  4. ไม่ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในให้มีความปลอดภัยเพียงพอ และการไฟฟ้านครหลวงได้เตือนเป็นหนังสือแล้ว
  5. มีการกระทำโดยมิชอบเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า
  6. ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดคลื่นรบกวนผู้ใช้ไฟฟ้าบริเวณข้างเคียง
  7. ใช้ไฟฟ้าอันก่อให้เกิดการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติ
  8. ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538

หน่วยงานที่รับผิดชอบ การไฟฟ้านครหลวง กระทรวงมหาดไทย

Scroll Up