การต่อกลับการใช้ไฟฟ้า

การต่อกลับการใช้ไฟฟ้า

          เมื่อผู้ใช้ไฟฟ้าได้แก้ไขสาเหตุที่ถูกงดจ่ายไฟฟ้าและปฎิบัติตามเงื่อนไขที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนดไว้แล้ว มีสิทธิขอต่อกลับภายใน 1 ปี นับตั้งแต่ วันที่การไฟฟ้านครหลวงงดจ่ายไฟฟ้า

กรณีขอต่อกลับภายใน 6 เดือน ผู้ขอต่อกลับต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ 

  • ชำระค่าต่อกลับ
  • วางหลักประกันการใช้ไฟฟ้าใหม่ หากผู้ขอต่อกลับไม่เคยวางหลักประกัน การใช้ไฟฟ้ามาก่อน
  • ชำระค่าตรวจสอบอุปกรณ์ภายในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
  • ชำระค่าอุปกรณ์ระบบจำหน่ายไฟฟ้า ตามค่าใช้จ่ายจริง เฉพาะกรณีที่การไฟฟ้านครหลวง ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง อุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้าอันสืบเนื่องมาจากการใช้ไฟฟ้าของผู้ต่อกลับ

ระยะเวลาดำเนินการ

  • กรณีถูกตัดไฟเนื่องจากค้างชำระค่าไฟฟ้าหรือไม่ได้วางหลักประกันการใช้ไฟฟ้า กฟน. จะต่อกลับไฟฟ้าให้ได้ภายใน 1 วันทำการ

กรณีขอต่อกลับ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี ผู้ขอต่อกลับต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ 

  1. ชำระค่าต่อกลับ
  2. วางหลักประกันการใช้ไฟฟ้าใหม่ หากผู้ขอต่อกลับไม่เคยวางหลักประกัน การใช้ไฟฟ้ามาก่อน
  3. ชำระค่าอุปกรณ์ระบบจำหน่ายไฟฟ้าตามค่าใช้จ่ายจริง เฉพาะกรณีที่การไฟฟ้านครหลวง ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้าอันสืบเนื่องมาจากการใช้ไฟฟ้าของผู้ต่อกลับ
  4. รวมทั้งต้องชำระค่าตรวจอุปกรณืไฟฟ้าภายใน ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในหรือไม่ก็ตาม

สถานที่ติดต่อ

  • แผนกบริการ การไฟฟ้านครหลวงเขตทุกแห่ง หรือที่ทำการสาขาย่อย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ การไฟฟ้านครหลวง กระทรวงมหาดไทย

Scroll Up