การโอนเปลี่ยนชื่อพันธบัตร

การโอนเปลี่ยนชื่อพันธบัตร

หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไข

  1. ผู้ยื่นคำขอโอนพันธบัตรกรณีเลิกใช้ไฟฟ้า ต้องยื่นเรื่องหลังถอดเครื่องวัด ฯ กลับแล้ว
  2. ผู้ยื่นคำขอเปลี่ยนชื่อพันธบัตร กรณีเปลี่ยนชื่อหรือโอนสิทธิผู้ใช้ไฟฟ้า ต้องยื่นเรื่องก่อนโอน/เปลี่ยนสิทธิผู้ใช้ไฟฟ้า

เอกสารประกอบการขอใช้บริการ

ประเภทบุคคล

  1. บัตรประจำตัวของผู้โอนและผู้รับโอน
  2. ใบรับพันธบัตร

นิติบุคคล

  1. บัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลนั้นและของผู้รับมอบอำนาจ
  2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลอายุไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่สำนักงานทะเบียนรับรอง
  3. ใบรับพันธบัตร

สถานที่ติดต่อ

  • แผนกหลักประกันการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวงเขตทุกแห่ง หรือที่ทำการสาขาย่อย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ การไฟฟ้านครหลวง กระทรวงมหาดไทย

Scroll Up