การโอนสิทธิ์การใช้ไฟฟ้า

การโอนสิทธิ์การใช้ไฟฟ้า

หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไข

          การเปลี่ยนสิทธิ์การใช้ไฟฟ้าในกรณีการซื้อขายบ้าน (เป็นการโอนสิทธิ์การให้ + เงินประกันในคราวเดียว) จะต่างกับการเปลี่ยนชื่อ เมื่อมีการเปลี่ยนชื่อ คนใหม่ต้องวางเงินประกันใหม่และคนเก่าต้องไปขอเงินประกันคืน

เอกสารหลักฐาน

  • บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน (ผู้โอนและผู้รับโอน)
  • ใบเสร็จเดือนล่าสุด
  • ใบเสร็จเงินประกัน
   • กรณีไม่มี เจ้าของเดิมต้องไปดำเนินการที่สำนักงานการไฟฟ้าด้วยตนเอง
   • กรณีไม่มีใบเสร็จเงินประกันและเจ้าของเดิมไปไม่ได้ ต้องให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้า ออก “ใบนำแจ้งความ” แล้วไปที่ สน. เพื่อให้ สน. บันทึกและออกเอกสาร เพื่อนำกลับมาติดต่อที่ การไฟฟ้า
  • หลักฐานความเป็นเจ้าของ เช่น หนังสือสัญญาซื้อขาย, หนังสือสัญญาเช่า (กรณีซื้อขายหรือเช่า)
  • หนังสือมอบอำนาจ ต้องขอที่การไฟฟ้าเท่านั้น (ถ้าผู้โอนไปดำเนินการไม่ได้)
  • วางเงินประกันใหม่ ตามขนาดแอมป์
บ้านพักอาศัย5 แอมป์         วางเงินประกันใหม่          300 บาท
         15 แอมป์          วางเงินประกันใหม่    2,000 บาท     
30 แอมป์วางเงินประกันใหม่4,000 บาท

 

          หมายเหตุ   **หนังสือมอบอำนาจ ต้องเป็นของการไฟฟ้าเท่านั้น ทำแบบฟอร์มขึ้นมาเองหรือใช้ของหน่วยงานไม่ได้

 

สถานที่ติดต่อ

  • การไฟฟ้านครหลวงเขตทุกแห่งหรือที่ทำการสาขาย่อย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ การไฟฟ้านครหลวง กระทรวงมหาดไทย

Scroll Up