การขอใช้ไฟฟ้า

การขอใช้ไฟฟ้าตามขนาดแรงดันไฟฟ้า

การขอใช้ไฟฟ้าเครื่องวัดฯ แรงต่ำ ขนาดไม่เกิน 50 (150) แอมแปร์ ทั้ง 1 เฟส 2 สาย และ 3 เฟส 4 สาย

หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไข

  • มีเสา-สายไฟแรงต่ำผ่าน ไม่มีการปักเสาพาดสายเพิ่มหรือเปลี่ยนหม้อแปลง
  • ผู้ขอใช้ไฟฟ้าชำระค่าใช้จ่ายพร้อมหลักประกันในวันยื่นเรื่องขอใช้ไฟฟ้า
  • สถานที่ที่ขอใช้ไฟฟ้า ไม่มีหนี้ค่าไฟฟ้าและ/หรือหนี้ค้างชำระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ไฟฟ้า
  • การเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสถานที่ใช้ไฟฟ้า ถูกต้อง ตามมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวง

การขอใช้ไฟฟ้าเครื่องวัดฯ แรงต่ำ ขนาดไม่เกิน 50 (150) แอมแปร์ ทั้ง 1 เฟส 2 สาย และ 3 เฟส 4 สาย ที่มีการดำเนินการสายนอก

หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไข

  • มีการปักเสาแรงต่ำไม่เกิน 4 ต้น และเปลี่ยนหรือพาดสายแรงต่ำเพิ่มระยะทางไม่เกิน 500 เมตร หรือเปลี่ยนหม้อแปลงแต่ไม่มีการเปลี่ยนหรือพาดสายแรงสูงเพิ่ม โดยใช้รถเข้าดำเนินการได้
  • ผู้ขอใช้ไฟฟ้าต้องชำระค่าใช้จ่ายพร้อมหลักประกันในวันยื่นเรื่องขอใช้ไฟฟ้า
  • สถานที่ใช้ไฟฟ้านั้นไม่มีหนี้ค่าไฟฟ้า และ/หรือหนี้ค้างชำระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ไฟฟ้า
  • ไม่มีปัญหาเรื่องแนวเขตทางและตำแหน่งเสา
  • โปรดแสดงใบอนุญาตให้ปักเสาภายใน 5 วันทำการภายหลังการชำระค่าใช้จ่าย การไฟฟ้านครหลวง จะติดตั้งเครื่องวัด ฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 11 วันทำการ หลังจากได้รับใบอนุญาตให้ปักเสาแล้ว

การขอใช้ไฟฟ้าขนาดตั้งแต่ 100-1,000 เควีเอ และขนาดตั้งแต่100-2,000 เควีเอ

          การขอใช้ไฟฟ้าขนาดตั้งแต่ 100-1,000 เควีเอ ในระบบสายป้อน 12 เควี และขนาดตั้งแต่ 100-2,000 เควีเอ ในระบบสายป้อน 24 เควี ที่มีการปักเสาพาดสายไม่เกิน 500 เมตร

หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไข

  • ไม่มีการเดินสายใต้ดินและไม่อยู่ในพื้นที่การจ่ายไฟฟ้าด้วยระบบสายใต้ดิน
  • ไม่ใช่การขอใช้ไฟฟ้าประเภทอาคารชุด
  • ไม่มีปัญหาเรื่องแนวเขตทางและตำแหน่งเสา
  • การปักเสา พาดสายระยะทางไม่เกิน 500 เมตร
  • สถานที่ที่ขอใช้ไฟฟ้านั้นไม่มีหนี้ค่าไฟฟ้า และ/หรือหนี้ค้างชำระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ไฟฟ้า

เอกสารประกอบการขอใช้บริการ

  • แบบแสดงอาณาบริเวณของสถานที่ใช้ไฟฟ้าและจุดรับไฟฟ้า
  • SINGLE LINE DIAGRAM
  • LOAD SCHEDULE และรายการคำนวณทางไฟฟ้า
  • ตารางกรอกข้อมูลการใช้พื้นที่อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับห้างสรรพสินค้า สำนักงาน หรือโรงงานอุตสาหกรรม

การขอใช้ไฟฟ้าขนาด 1,000 เควีเอขึ้นไป และการขอใช้ไฟฟ้าขนาด 2,000 เควีเอขึ้นไป

          การขอใช้ไฟฟ้าขนาด 1,000 เควีเอขึ้นไป ระบบสายป้อน 12 เควี และการขอใช้ไฟฟ้าขนาด 2,000 เควีเอขึ้นไป ระบบสายป้อน 24 เควี

หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไข

  • ไม่มีการเดินสายใต้ดิน การออกสายป้อนใหม่ หรือก่อสร้างสายป้อนเพิ่มเติม
  • ไม่ใช่การขอใช้ไฟฟ้าประเภทอาคารชุด
  • การขอใช้ไฟฟ้าขนาดตั้งแต่ 2,000 เควีเอ ขึ้นไป โปรดแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อการไฟฟ้านครหลวงล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 เดือน

เอกสารประกอบการขอใช้บริการ

  • แบบแสดงอาณาบริเวณของสถานที่ใช้ไฟฟ้าและจุดรับไฟฟ้า
  • SINGLE LINE DIAGRAM
  • LOAD SCHEDULE และรายการคำนวณทางไฟฟ้า
  • ตารางกรอกข้อมูลการใช้พื้นที่อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับห้างสรรพสินค้า สำนักงาน หรือโรงงานอุตสาหกรรม

การขอใช้ไฟฟ้ากรณีอื่นๆ

การขอใช้ไฟฟ้าสำหรับอาคารชุด หรืออาคารอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน

หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไข

  • หากภาระไฟฟ้าเกิน 2,000 เควีเอ ขึ้นไป โปรดแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อการไฟฟ้านครหลวง ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 8 เดือน
  • ไม่มีการออกสายป้อนใหม่ หรือก่อสร้างสายป้อนเพิ่มเติม
  • ความสูงของอาคารไม่เกิน 9 ชั้น

เอกสารประกอบการขอใช้บริการ

  • แบบแสดงอาณาบริเวณของสถานที่ใช้ไฟฟ้าและจุดรับไฟฟ้า
  • SINGLE LINE DIAGRAM
  • LOAD SCHEDULE และรายการคำนวณทางไฟฟ้า
  • ตารางกรอกข้อมูลการใช้พื้นที่อาคาร และอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับ – อาคารชุดอยู่อาศัย/สำนักงาน/ร้านค้าหรือ อุตสาหกรรม – อาคารชุดอุตสาหกรรม หรือโรงงานอุตสาหกรรม

หมายเหตุ

          ในกรณีที่ผู้ขอไฟฟ้าดังกล่าว ประสงค์จะดำเนินการติดตั้งสายภายในหลังเครื่องวัด ฯ แรงสูงเอง โปรดแสดงเอกสารเพิ่ม ดังนี้

  • หนังสือแสดงความจำนงว่าต้องการให้การไฟฟ้านครหลวงดำเนินการส่วนใด และผู้ขอใช้ไฟฟ้าจะดำเนินการเองส่วนใด
  • ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังประเภทสามัญ วิศวกรขึ้นไปของผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมการติดตั้ง
  • ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา รับรองฐานรากของฐานตั้งหม้อแปลง
  • SPECIFICATION ของหม้อแปลงและอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
  • แบบแสดงตำแหน่งและวิธีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงต่างๆ

การขอใช้ไฟฟ้าระบบสายส่งกรณีผู้ขอใช้ไฟฟ้าก่อสร้างสถานีย่อยเอง

หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไข

  • ไม่มีปัญหาเรื่องแนวเขตทางและตำแหน่งเสา
  • ปักเสาพาดสายส่งไม่เกิน 500 เมตรโดยใช้รถเข้าดำเนินการได้
  • ไม่มีการก่อสร้างสายใต้ดิน
  • แสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อการไฟฟ้านครหลวงล่วงหน้าเป็น เวลาไม่น้อยกว่า 8 เดือน

เอกสารประกอบการขอใช้บริการ

  • แบบแสดงอาณาบริเวณของสถานที่ใช้ไฟฟ้า
  • SINGLE LINE DIAGRAM
  • LOAD SCHEDULE และรายการคำนวณทางไฟฟ้า
  • SPECIFICATION ของหม้อแปลงฯ และอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
  • ตารางกรอกข้อมูลการใช้พื้นที่ของอาคาร หรือเครื่องจักร และ อุปกรณ์ไฟฟ้า
  • ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมโยธา

หมายเหตุ

          ถ้าผู้ใช้ไฟฟ้าต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อการไฟฟ้านครหลวงเขตที่ใช้ไฟฟ้าอยู่

การขอใช้ไฟถนน

หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไข

  • ไม่มีปัญหาเรื่องแนวเขตทางและตำแหน่งเสา
  • ติดตั้งดวงโคมบนเสาของการไฟฟ้านครหลวง และไม่มีการเดินสายใต้ดิน
  • กรณีจัดหาดวงโคมและอุปกรณ์เอง
  • ต้องส่งรายละเอียดคุณสมบัติของดวงโคมให้ตรวจก่อน (มีค่าใช้จ่ายในการทดสอบ)
  • ถ้าติดตั้งดวงโคมเกิน 50 ดวง จะคิดระยะเวลาเพิ่มขึ้นอีก 1 วันทำการทุกๆ จำนวน 5 ดวงที่เพิ่มขึ้น นับตั้งแต่ได้รับชำระค่าใช้จ่าย

เอกสารประกอบการขอใช้บริการ

  • บัตรประจำตัว
  • ทะเบียนบ้าน
  • แผนผังการขอใช้ไฟถนนโดยสังเขป

การขอใช้ไฟส่องสว่างในที่เอกชน

หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไข

  • ไม่มีปัญหาเรื่องแนวเขตทางและตำแหน่งเสา
  • ติดตั้งดวงโคมบนเสาของการไฟฟ้านครหลวง และไม่มีการเดินสายใต้ดิน
  • กรณีจัดหาดวงโคมและอุปกรณ์เอง
  • ต้องส่งรายละเอียดคุณสมบัติของดวงโคมให้ตรวจก่อน (มีค่าใช้จ่ายในการทดสอบ)
  • ติดตั้งดวงโคมเกิน 50 ดวง จะคิดระยะเวลาเพิ่มขึ้นอีก 1 วันทำการทุกๆ จำนวน 5 ดวงที่เพิ่มขึ้นนับตั้งแต่ได้รับชำระค่าใช้จ่าย

เอกสารประกอบการขอใช้บริการ

  • บัตรประจำตัว
  • ทะเบียนบ้าน
  • แผนผังการขอใช้ไฟถนนโดยสังเขป

การขอติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราว

หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไข

  • ขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราวได้เมื่อเป็นงานเฉพาะ ที่มีระยะเวลาครั้งละไม่เกิน 1 ปี เช่น
   • งานซ่อมแซมและปรับปรุง
   • งานแสดงสินค้าเป็นครั้งคราว
   • งานพิธีการทางศาสนา
   • บ้านพักคนงาน
   • ตลาดนัด เป็นต้น
  • อนุญาตให้ขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราวได้เฉพาะผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
  • ขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราวขอได้เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ

เอกสารประกอบการขอใช้บริการ

  • บัตรประชาชน (ผู้ขอ)
  • ทะเบียนบ้าน (ผู้ใช้ไฟฟ้าชั่วคราว)
  • สำเนาโฉนดที่ดิน หรือสัญญาเช่าที่ดิน หรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้ให้เช่า (กรณีเช่าที่ดินของบุคคลอื่น)
  • ใบอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคาร หรือสัญญาว่าจ้างให้ปลูกสร้างอาคาร
  • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ไม่สามารถมายื่นเรื่องได้ด้วยตนเอง)
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท (ออกไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลายเซ็นของผู้มีอำนาจ เช่น ผู้จัดการ กรรมการบริษัท)
  • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการบริษัท ที่มีอำนาจลงนามสำเนา (ทุกฉบับต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ การไฟฟ้านครหลวง กระทรวงมหาดไทย

Scroll Up