การยกเลิกสิทธิข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

การยกเลิกสิทธิข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

          กรณีประชาชนเคยมีสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าและเข้าทำงานในหน่วยงานข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ จากนั้นลาออกจากงาน และต้องการใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าดังเดิม ต้องทำการยกเลิกสิทธิของราชการ หรือรัฐวิสาหกิจก่อน

    1. เอกสารการลาออกจากต้นสังกัด
    2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สถานที่ต่อต่อ

    • ส่งเอกสารไปยังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทางหมายเลขโทรสาร  0-2143-9736

หมายเหตุ

    • หลังจากส่งเอกสารไปแล้ว ให้ติดต่อที่หมายเลขสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1330 เพื่อตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารจากประชาชนแล้วหรือไม่ จากนั้นประชาชนต้องมีการลงทะเบียนทำบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าใหม่อีกครั้ง เนื่องจากตั้งแต่วันที่เข้าทำงานในหน่วยงานของราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า จะถูกตัดไปโดยอัตโนมัติ

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  กระทรวงสาธารณสุข

Scroll Up