การใช้บัตรทองกรณีการส่งต่อเพื่อการรักษาต่อเนื่อง

การส่งต่อเพื่อการรักษาต่อเนื่อง

    1. เข้ารับการรักษา ณ หน่วยบริการที่ระบุในบัตรทอง
    2. แจ้งความจำนงเพื่อขอใช้สิทธิทุกครั้ง พร้อมทั้งแสดงบัตรทองและบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ (เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ใช้สำเนาใบสูติบัตร (ใบเกิด)
    3. หากการรักษาพยาบาลครั้งนั้นเกินศักยภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิ หน่วยบริการปฐมภูมิจะพิจารณาส่งต่อไปยังหน่วยบริการที่มีศักยภาพที่สูงกว่าตามภาวะความจำเป็นของโรค

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  กระทรวงสาธารณสุข

 

Scroll Up