การใช้บัตรทองกรณีเจ็บป่วยทั่วไป

การใช้บัตรทองกรณีเจ็บป่วยทั่วไป

เจ็บป่วยทั่วไป

    1. เข้ารับการรักษาพยาบาลที่หน่วยบริการปฐมภูมิก่อนทุกครั้ง
    2. แจ้งความจำนงขอใช้สิทธิพร้อมแสดงหลักฐานประกอบ ได้แก่ บัตรประกันประกันสุขภาพถ้วนหน้า บัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นใดที่ราชการออกให้และมีรูปถ่าย หากเป็นเด็กใช้สูติบัตร (ใบเกิด)

หมายเหตุ  :  ปัจจุบันมีนโยบายใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทนบัตรทอง ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศแล้ว ทั้งนี้ ควรเข้ารับบริการในวัน เวลาราชการ หรือเวลาที่หน่วยบริการกำหนดไว้

     

          **การใช้สิทธิรักษาพยาบาลของบัตรทอง กรณีจ่ายเงินสมทบประกันสังคมไม่ครบ 3 เดือน สามารถไปขอหนังสือรับรองกรณีจ่ายเงินสมทบประกันสังคมไม่ครบ 3 เดือน ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง เพื่อประกอบการใช้สิทธิบัตรทองในการรักษาพยาบาล โดยแนบบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง


 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  กระทรวงสาธารณสุข

Scroll Up