การให้บริการแก่ผู้ที่มีบัตรทองโดยไม่ต้องเสียค่าบริการ

การให้บริการแก่ผู้ที่มีบัตรทองโดยไม่ต้องเสียค่าบริการ

การให้บริการโดยไม่ต้องเสียค่าบริการ

  1. การตรวจสุขภาพหญิงตั้งครรภ์
  2. การดูแลสุขภาพเด็ก ด้านภูมิคุ้มกันโรค และด้านโภชนาการ เช่น การฉีดวัคซีนต่างๆ
  3. การตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไป และกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค (เช่น คนที่อยู่ในชุมชนแออัด)
  4. การวางแผนครอบครัว เช่น การทำหมัน การคุมกำเนิด
  5. ยาต้านไวรัสเอดส์ กรณีการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากแม่ที่กำลังตั้งครรภ์สู่ลูก
  6. การให้บริการดูแลผู้ป่วยถึงที่พักอาศัย
  7. การให้ความรู้ด้านการรักษาสุขภาพ
  8. การให้คำปรึกษา และการสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ
  9. ให้คำแนะนำ และป้องกันเกี่ยวกับโรคในช่องปาก เช่น การให้ฟลูออไรด์เพื่อป้องกันฟันผุ
  10. การตรวจ การรักษาและการทำกายภาพบำบัดจนสิ้นสุดการรักษา
  11. การคลอดบุตรสามารถใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  12. ค่าอาหาร และค่าห้องพักในกรณีที่ต้องนอนรักษาที่สถานพยาบาล
  13. การถอนฟัน การอุดฟัน การขูดหินปูน การทำฟันปลอมฐานพลาสติก การรักษาโพรงประสาทฟันน้ำนมและการใส่เพดานเทียมในเด็กปากแหว่งเพดานโหว่
  14. ยา และอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษา เช่น เข็มฉีดยา เฝือกพยุงคอ ถุงมือ เป็นต้น
  15. การส่งตัวจากสถานพยาบาลเดิมเพื่อไปรักษาที่สถานพยาบาลอื่น

ติดต่อสอบถาม

  • หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูล ร้องทุกข์ หรือร้องเรียนเกี่ยวกับบัตรทอง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
   • หมายเลขโทรศัพท์ 1330 ตลอด 24 ชั่วโมง เฉพาะโทรศัพท์บ้านคิดอัตราค่าบริการครั้งละ 3 บาททั่วประเทศ หรือ
   • สอบถามได้โดยตรงที่ สถานีอนามัย และสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการที่อยู่ใกล้บ้าน
  • ส่วนของกรุงเทพฯ ติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพฯ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  กระทรวงสาธารณสุข

Scroll Up