กลุ่มที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง

กลุ่มที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง

กลุ่มบริการที่เกินความจำเป็นพื้นฐาน

  1. การรักษามีบุตรยาก
  2. การผสมเทียม
  3. การเปลี่ยนเพศ
  4. การกระทำใดๆ เพื่อความสวยงาม โดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
  5. การตรวจวินิจฉัย และรักษาใดๆ ที่เกินความจำเป็นและไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
  6. การรักษาที่อยู่ระหว่างการค้นคว้าทดลอง

กลุ่มบริการที่มีงบประมาณจัดสรรเป็นการเฉพาะ

  1. โรคจิต กรณีที่ต้องรับไว้รักษาเป็นผู้ป่วยในเกินกว่า 15 วัน
  2. การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและสารเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด
  3. อุบัติเหตุการประสบภัยจากรถและผู้อยู่ในความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองประสบภัยจากรถเฉพาะส่วนที่บริษัทหรือกองทุนตามกฎหมายนั้นต้องเป็นผู้จ่าย  หลังจากใช้สิทธิ พ.ร.บ. ครบจึงจะสามารถใช้สิทธิ

กลุ่มบริการอื่นๆ

  1. โรคเดียวกันที่ต้องใช้ระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทผู้ป่วยในเกินกว่า 180 วัน ยกเว้นกรณีมีความจำเป็นต้องรักษาต่อเนื่องจากการแทรกซ้อน หรือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
  2. การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis
   – ผู้ป่วยรายใหม่ที่พบหลัง 1 ตุลาคม 2551 ที่เลือกใช้วิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
   – ผู้ป่วยที่จะได้สิทธิฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมโดยไม่ต้องร่วมจ่ายเงินเพิ่ม 500 บาท มี 2 กลุ่ม
             1. คือ ผู้ที่ได้รับการล้างไตผ่านทางช่องท้องแล้วมีปัญหาตามม
             2. กลุ่มผู้ป่วยที่มีข้อห้ามล้างไตทางช่องท้อง ตามข้อกำหนดของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยเสนอ เช่น มีสิ่งแปลกปลอมในช่องท้องมาก่อน หรืออ้วนมาก  และผู้ป่วยที่ไม่มีผู้ดูแลในการล้างไตผ่านทางช่องท้อง
  3. การเปลี่ยนอวัยวะ (Organ Transplant)
  4. การรักษารากฟันแท้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  กระทรวงสาธารณสุข

Scroll Up