กลุ่มที่ได้รับความคุ้มครอง

กลุ่มที่ได้รับความคุ้มครอง

  1. การตรวจและดูแลเพื่อส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์
  2. การดูแลสุขภาพเด็ก พัฒนาการและภาวะโภชนาการ รวมถึงการให้ภูมิคุ้มกันโรคตามแผนงานการให้ภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ
  3. การตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง
  4. การวางแผนครอบครัว (ยาคุมกำเนิด ถุงยางอนามัย ห่วงอนามัย ยาฝังคุมกำเนิด และการทำหมันถาวร)
  5. ยาต้านไวรัสเอดส์ กรณีป้องกันการแพร่เชื้อจากแม่ตั้งครรภ์สู่ลูก
  6. การเยี่ยมบ้าน และการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
  7. การให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้รับบริการในระดับบุคคลและครอบครัว
  8. การให้คำปรึกษา (counseling) และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ
  9. การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก ได้แก่ การตรวจสุขภาพช่องปาก การแนะนำด้านทันตสุขภาพ  การให้ฟลูออไรด์เสริมในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อโรคฟันผุ เช่น กลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยฉายรังสีบริเวณศีรษะและลำคอ รวมทั้งการเคลือบหลุมร่องฟัน
  10. การรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยการล้างไต (Peritoneal Dialysis)
  11. ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่เคยรักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมมาก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2551  หากใช้วิธีเดิมไม่เปลี่ยนเป็นวิธีการล้างไตผ่านช่องท้องต้องร่วมจ่ายครั้งละไม่เกิน 500 บาท

บริการด้านการตรวจวินิจฉัย

  1. การตรวจ การวินิจฉัย การรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์จนสิ้นสุดการรักษา ทั้งนี้ รวมถึงการแพทย์ทางเลือกที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  2. การฝากครรภ์และการคลอดบุตรใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  3. ค่าอาหาร และค่าห้องสามัญ
  4. การถอนฟัน การอุดฟัน การขูดหินปูน การทำฟันปลอมฐานพลาสติก การรักษาโพรงประสาทฟันน้ำนม และการใส่เพดานเทียมในเด็กปากแหว่งเพดานโหว่
  5. ยาและเวชภัณฑ์ตามกรอบบัญชียาหลักแห่งชาติ
  6. การจัดส่งต่อเพื่อการรักษาระหว่างหน่วยบริการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  กระทรวงสาธารณสุข

Scroll Up