การทำบัตรทอง กรณีลาออกจากงาน

การทำบัตรทอง กรณีลาออกจากงาน

         กรณีลาออกจากงานยังได้รับสิทธิการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติประกันสังคมต่ออีก 6 เดือน หลังจากพ้นระยะเวลาคุ้มครอง 6 เดือนแล้ว สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

ตรวจสอบสิทธิ

  1. ติดต่อสำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่ หรือหมายเลขสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1330 เพื่อตรวจสอบสิทธิ ดังนี้
             1.1. หากสิทธิว่าง นั่นหมายความว่าไม่สามารถใช้สิทธิการรักษาพยาบาลจากประกันสังคมได้แล้ว สามารถลงทะเบียนเพื่อขอมีบัตรทองได้เลย
             1.2. หากพ้นระยะเวลาคุ้มครอง 6 เดือนของประกันสังคมแล้ว ยังติดสิทธิของประกันสังคมอยู่ ต้องติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่เพื่อขอหนังสือรับรองการหมดสิทธิการรักษาพยาบาลประกันสังคมเป็นเอกสารแนบในการทำบัตรทอง

หลังการตรวจสอบสิทธิ   

  1. ขั้นตอนการทำบัตรทองหลังจากตรวจสอบสิทธิแล้ว
             2.1. ติดต่อสถานีอนามัย หรือ สำนักงานเขต 19 แห่ง ที่สามารถทำบัตรทองได้ เพื่อลงทะเบียนขอมีบัตรทอง พร้อมเอกสาร ดังนี้
                      – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
                      – สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำร้อง
                      – สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน ซึ่งมีลายมือชื่อของเจ้าบ้านรับรอง กรณีที่พักอาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน หรือ
                     – ใบเสร็จค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ที่มีชื่อตนเอง
                     – หนังสือรับรองการหมดสิทธิการรักษาพยาบาลจากประกันสังคม (ถ้ามี)
             2.2. ระยะเวลาการเกิดสิทธิหลังจากลงทะเบียนไปแล้ว รอบการอนุมัติมี 2 ครั้ง / เดือน  คือ
                    – กรณีลงทะเบียนขอมีบัตรทองในวันที่ 1-10 ของเดือน สิทธิเกิดในวันที่ 15 ของเดือนนั้น
                    – กรณีลงทะเบียนขอมีบัตรทองในวันที่ 11-22 ของเดือน สิทธิเกิดในวันที่ 28 ของเดือนนั้น

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  กระทรวงสาธารณสุข

Scroll Up