กรณีมีการเปลี่ยนหรือแก้ไขชื่อสกุล

กรณีมีการเปลี่ยนหรือแก้ไขชื่อสกุล

กรณีมีการเปลี่ยนชื่อสกุลหรือแก้ไขชื่อสกุลในบัตรทอง

          ภายหลังจากทำบัตรทองแล้วหากมีการเปลี่ยนชื่อสกุลหรือแก้ไขชื่อสกุลไม่ต้องติดต่อขอทำบัตรทองใหม่ ให้ติดต่อหมายเลขสายด่วน 1330 กด 0 (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) แจ้งหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก กับทางเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จะทำการเชื่อมต่อข้อมูลในฐานข้อมูลของบัตรทองให้ ภายใน 24 ชั่วโมง หรืออย่างช้าประมาณ 1-2 วันทำการ โดยที่ประชาชนไม่ต้องติดต่อเพื่อขอทำบัตรทองใหม่ สามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่มีการเปลี่ยนหรือแก้ไขชื่อสกุลกับทางฝ่ายทะเบียนราษฎร์ได้เลย

    หมายเหตุ เด็กที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนแล้วมีการเปลี่ยนชื่อสกุลหรือแก้ไขชื่อสกุล ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ 1330 เช่นกัน


 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

Scroll Up