ผู้มีสิทธิได้รับบัตรทอง

ผู้มีสิทธิได้รับบัตรทอง

ผู้มีสิทธิได้บัตรทอง

          ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 5 กำหนดให้ บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติ ซึ่งบุคคลในที่นี้ หมายถึง บุคคลที่มีสัญชาติไทย

ดังนั้น  ผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คือ

  • บุคคลที่มีสัญชาติไทย  มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  • ไม่มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลอื่นใดที่รัฐจัดให้ได้แก่ สิทธิตามกฏหมายประกันสังคม สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ / พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของหน่วยงานรัฐอื่น ๆ  เช่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ข้าราชการเมือง
  • บุคคลผู้โอนสัญชาติ, แปลงสัญชาติ, โดยมีชื่อในฐานข้อมูลทางทะเบียนราษฎร์และมีเลขบัตรประชาชน 13 หลักก็สามารถติดต่อขอทำบัตรทองได้เช่นเดียวกัน

วิธีการตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง

  • โทร. 1330 กด 2 ตามด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ตัวอย่างบุคคลที่มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลจากรัฐ

  1. ผู้มีสิทธิตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เช่น ลูกจ้างที่ทำงานในกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปยกเว้น ลูกจ้างทำงานบ้าน หาบเร่ แผงลอย หรือลูกจ้างของบุคคลธรรมดาที่ไม่มีการ ประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย
  2. ผู้มีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เช่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ และครอบครัว
  3. ผู้อยู่ในความคุ้มครองของหลักประกันสุขภาพอื่นที่รัฐจัดให้ เช่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในองค์กรอิสระ  ครูโรงเรียนเอกชนในระบบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  กระทรวงสาธารณสุข

Scroll Up