การจดทะเบียนคนพิการ

การจดทะเบียนคนพิการ

เอกสาร/หลักฐาน

 1. เอกสารรับรองความพิการ ซึ่งประเมินความพิการโดยแพทย์ของสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ
 2. บัตรประจำตัวประชาชนของคนพิการหรือสูติบัตร (กรณีผู้เยาว์) พร้อมสำเนา 1 ชุด
 3. ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (กรณีคนพิการไม่ได้ดำเนินการด้วยตนเอง)

กรณีมอบอำนาจ (จดทะเบียนคนพิการแทน) เพิ่มเติมเอกสาร/หลักฐาน

 1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนา 1 ชุด (กรณีคนพิการไม่ได้ดำเนินการด้วยตนเอง)
 2. ทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนา 1 ชุด (กรณีคนพิการไม่ได้ดำเนินการด้วยตนเอง)
 3. หนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ (หนังสือรับรองราชการ จะใช้ในกรณีที่ ผู้ดูแล มีชื่อคนละทะเบียนบ้านกับคนพิการ โดยจะต้องให้ข้าราชการระดับซี 3 ขึ้นไปรับรอง)
 4. คำสั่งศาลในกรณีที่ศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือไร้ความสามารถ หรือการจัดตั้งผู้ปกครองกรณีผู้เยาว์ไม่มีบิดามารดา หรือบิดามารดาถูกถอนอำนาจปกครอง

การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ

 • เงินเบี้ยยังชีพคนพิการ 800 บาทต่อเดือน

อายุบัตรประจำตัวคนพิการ

 • บัตรประจำตัวคนพิการมีอายุ 8 ปี นับแต่วันที่ออกบัตร

ค่าธรรมเนียม

 • ไม่เสียค่าธรรมเนียม

สถานที่ยื่นคำขอ **สามารถยื่นเรื่องต่างพื้นที่ได้

 • กรุงเทพมหานคร 
  1. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  2. ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร
  3. โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์
   • หมายเลขติดต่อ 034-225830
   • ประชาชนสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ส่วนกลางได้ที่ 096-9343026
   • ที่อยู่ : เลขที่ 52 หมู่ 2 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
  4. โรงพยาบาลสิรินธร
   • หมายเลขติดต่อ 02-3286901 ต่อ 10147
   • ที่อยู่ :เลขที่ 20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
   • ประชาชนสามารถเข้าไปใช้บริการได้ที่ ชั้น 1 ห้องศัลยกรรม ห้อง 16
  5. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
   • หมายเลขติดต่อ 02-4050901 ต่อ 120
   • ที่อยู่ : เลขที่ 1075/1 ถนนบางขุนเทียน – ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร10150
   • ประชาชนสามารถเข้าไปใช้บริการได้ด้านหน้าตึก มีอาคารเดียว
  6. โรงพยาบาลพระราม 2
   • หมายเลขติดต่อ 02-4514920 ต่อ 1126
   • ที่อยู่ : เลขที่ 280 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
   • กรณีที่ประชาชนทำบัตรครั้งแรก ให้ติดต่อทำบัตรได้ที่ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
   • กรณีประชาชนเคยมีบัตรแล้ว ให้ติดต่อ เวชระเบียน ชั้น G อยู่ใกล้ห้องฉุกเฉิน
  7. สถาบันราชานุกูลกรมสุขภาพจิต
   • หมายเลขติดต่อ 02-2488900 ต่อ 70533
   • ที่อยู่ : เลขที่ 4737 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
   •  ประชาชนสามารถขอใช้บริการได้ที่ ชั้น 1 ห้องออกบัตร
  8. โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
   • หมายเลขติดต่อ 02-5174270 ต่อ 1203
   • ที่อยู่ : เลขที่ 679 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
   • ประชาชนสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 ห้องเบอร์ 14
  9. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
   • หมายเลขติดต่อ 02-5431307, 02-5431793, 02-9884100
   • ที่อยู่ : เลขที่ 48 หมู่ที่ 2 ถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
   • กรณีที่ประชาชนทำบัตรครั้งแรก ให้ติดต่อ แผนกกายภาพบำบัด ชั้น 2
   • กรณีประชาชนเคยมีบัตรแล้ว ให้ติดต่อ เวชระเบียน ชั้น 1
  10. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
   • หมายเลขติดต่อ 1415 ต่อ 3333
   • ที่อยู่ : เลขที่ 420/8 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร10400
   • ประชาชาสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น 3 ตึกมหิตลาธิเบศร
 • ต่างจังหวัด 
  • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดทุกจังหวัด)

กรณีสมุดประจำตัวคนพิการชำรุด / สูญหาย

      หากสมุดประจำตัวคนพิการชำรุดก่อนวันหมดอายุ คนพิการสามารถยื่นคำร้องขอมีสมุดประจำตัวคนพิการเล่มใหม่แทนเล่มเดิมได้หากสมุดประจำตัวคนพิการสูญหาย ให้แจ้งความที่สถานีตำรวจและนำใบแจ้งความยื่นขอมีสมุดประจำตัวคนพิการเล่มใหม่พร้อมเอกสารหลักฐาน

 

เอกสาร/หลักฐาน

 1. ใบแจ้งความจากสถานีตำรวจ (เฉพาะกรณี สูญหาย)
 2. บัตรประจำตัวประชาชนของคนพิการหรือสูติบัตร (กรณีผู้เยาว์) พร้อมสำเนา 1 ชุด
 3. ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (กรณีคนพิการไม่ได้ดำเนินการด้วยตนเอง)

กรณี มอบอำนาจ ทำได้ 2 วิธี

 1. มอบอำนาจให้ผู้ดูแล ดำเนินการแทน เพิ่มเติม เอกสาร/หลักฐาน
  – บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ดูแล พร้อมสำเนา 1 ชุด
  – ทะเบียนบ้านของผู้ดูแล พร้อมสำเนา 1 ชุด
 2. มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการ เพิ่มเติม เอกสาร/หลักฐาน
  – บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนา 1 ชุด
  – ทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนา 1 ชุด
  – หนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ (หนังสือรับรองราชการ จะใช้ในกรณีที่ ผู้ดูแล มีชื่อคนละทะเบียนบ้านกับคนพิการ โดยจะต้องให้ข้าราชการระดับซี 3 ขึ้นไปรับรอง)

ค่าธรรมเนียม

  • ไม่เสียค่าธรรมเนียม

กรณีการต่ออายุสมุดประจำตัวคนพิการ

     หากบัตรหรือสมุดประจำตัวคนพิการหมดอายุ คนพิการสามารถยื่นคำร้องขอมีบัตรใหม่ได้ ภายใน 30 วัน ก่อนที่บัตรจะหมดอายุ

 

เอกสาร/หลักฐาน

 1. สมุดประจำตัวคนพิการเล่มเดิมที่หมดอายุ
 2. บัตรประจำตัวประชาชนของคนพิการหรือสูติบัตร (กรณีผู้เยาว์) พร้อมสำเนา 1 ชุด
 3. ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (กรณีคนพิการไม่ได้ดำเนินการด้วยตนเอง)

กรณี มอบอำนาจ ทำได้ 2 วิธี

 1. มอบอำนาจให้ผู้ดูแล ดำเนินการแทน เพิ่มเติม เอกสาร/หลักฐาน
  – บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ดูแล พร้อมสำเนา 1 ชุด
  – ทะเบียนบ้านของผู้ดูแล พร้อมสำเนา 1 ชุด
 2. มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการ เพิ่มเติม เอกสาร/หลักฐาน
  – บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนา 1 ชุด
  – ทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนา 1 ชุด
  – หนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ (หนังสือรับรองราชการ จะใช้ในกรณีที่ ผู้ดูแล มีชื่อคนละทะเบียนบ้านกับคนพิการ โดยจะต้องให้ข้าราชการระดับซี 3 ขึ้นไปรับรอง)

ค่าธรรมเนียม

  • ไม่เสียค่าธรรมเนียม

การเปลี่ยนสมุดประจำตัวคนพิการ กรณีเปลี่ยนชื่อตัว / ชื่อสกุล

     กรณีที่คนพิการไปทำการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล จะต้องมีการแจ้งเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล ในสมุดประจำตัวคนพิการด้วย เวลาที่ไปติดต่อขอรับบริการชื่อในบัตรประจำตัวประชาชน และในสมุดประจำตัวคนพิการจะได้ตรงกัน

 

เอกสาร/หลักฐาน

  1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา
  2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
  3. สมุดประจำตัวคนพิการพร้อมสำเนา
  4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (กรณีคนพิการไม่ได้ดำเนินการด้วยตนเอง)

กรณี มอบอำนาจ ทำได้ 2 วิธี

 1. มอบอำนาจให้ผู้ดูแล ดำเนินการแทน เพิ่มเติม เอกสาร/หลักฐาน
  – บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ดูแล พร้อมสำเนา 1 ชุด
  – ทะเบียนบ้านของผู้ดูแล พร้อมสำเนา 1 ชุด
 2. มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการ เพิ่มเติม เอกสาร/หลักฐาน
  – บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนา 1 ชุด
  – ทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนา 1 ชุด
  – หนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ (หนังสือรับรองราชการ จะใช้ในกรณีที่ ผู้ดูแล มีชื่อคนละทะเบียนบ้านกับคนพิการ โดยจะต้องให้ข้าราชการระดับซี 3 ขึ้นไปรับรอง)

ค่าธรรมเนียม

 • ไม่เสียค่าธรรมเนียม

การเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการในบัตรประจำตัวคนพิการ

เอกสาร/หลักฐาน กรณีคนพิการดำเนินการด้วยตนเอง

 • บัตรประจำตัวคนพิการเดิม
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคนพิการ และผู้ดูแลคนใหม่
 • สำเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ และผู้ดูแลคนใหม่
 • หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ (หนังสือรับรองราชการ จะใช้ในกรณีที่ ผู้ดูแล มีชื่อคนละทะเบียนบ้านกับคนพิการ โดยจะต้องให้ข้าราชการระดับซี 3 ขึ้นไปรับรอง)

เอกสาร/หลักฐาน เพิ่มเติม 

กรณีคนพิการไม่ได้ดำเนินการด้วยตนเอง โดยสามารถมอบอำนาจได้ 3 กรณี ดังนี้

 1. มอบอำนาจให้ผู้ดูแลคนเดิม ดำเนินการแทน
  – หนังสือมอบอำนาจจากคนพิการ
  – รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  – บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ดูแลที่ไปดำเนินการ พร้อมสำเนา 1 ชุด
  – ทะเบียนบ้านของผู้ดูแลที่ไปดำเนินการ พร้อมสำเนา 1 ชุด
 2. มอบอำนาจให้ผู้ดูแลคนใหม่ ดำเนินการแทน
  – หนังสือมอบอำนาจจากคนพิการ
  – หนังสือมอบอำนาจจากผู้ดูแลคนเดิม
  – รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  – บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ดูแลที่ไปดำเนินการ พร้อมสำเนา 1 ชุด
  – ทะเบียนบ้านของผู้ดูแลที่ไปดำเนินการ พร้อมสำเนา 1 ชุด
 3. มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
  – หนังสือมอบอำนาจจากคนพิการ
  – หนังสือมอบอำนาจจากผู้ดูแลคนเดิม
  – รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  – บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนา 1 ชุด
  – ทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนา 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม

 • ไม่เสียค่าธรรมเนียม

ข้อขัดข้องต่างๆ ในการจดทะเบียนคนพิการ

     คนพิการและญาติของผู้พิการบางคน เมื่อเดินทางมาขอจดทะเบียนคนพิการที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวสำหรับคนพิการ แต่ศูนย์บริการฯ ไม่สามารถจะดำเนินการจดทะเบียนคนพิการให้ได้ เนื่องจากมีข้อขัดข้องต่าง ๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 

 1. ไม่ได้นำเอกสารรับรองความพิการ มาใช้ในการจดทะเบียนคนพิการ เมื่อมาจดทะเบียนคนพิการ
  • คนพิการโดยทั่วไปหรือญาติไม่ได้นำเอกสารสำคัญที่ใช้ในการจดทะเบียนคนพิการ คือ เอกสารรับรองความพิการที่ออกโดยแพทย์ของโรงพยาบาลของรัฐ มาใช้ในการจดทะเบียนคนพิการ ส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นใบรับรองแพทย์ของคนไข้ทั่วไป ซึ่งใบรับรองแพทย์นั้นจะไม่มีข้อมูลสำคัญระบุประเภทความพิการ ระดับความพิการ ระดับความสามารถ รวมถึงลักษณะของความพิการที่แพทย์ประเมินไว้อย่างครบถ้วน ทำให้การออกสมุดประจำตัวคนพิการไม่สามารถระบุรายละเอียดที่ชัดเจนถูกต้องลงในสมุดได้ อีกทั้งข้อมูลสำคัญที่ต้องจัดเก็บในฐานข้อมูลกลางก็จะมีความไม่สมบูรณ์ตามไปด้วย
  • เอกสารรับรองความพิการที่แพทย์ออกให้ มีความไม่สมบูรณ์
 2. กรณีที่คนพิการหรือญาติได้นำเอกสารรับรองความพิการมาติดต่อขอทำสมุดประจำตัวคพนิการและเจ้าหน้าที่ แจ้งว่า คนพิการจดทะเบียนไม่ได้ เนื่องจากเอกสารรับรองความพิการที่แพทย์ออกให้ ไม่สมบูรณ์นั้น ในกรณีนี้อาจ เป็นได้ 2 กรณี คือ
  • แพทย์ไม่ได้ระบุระดับความผิดปกติของความพิการในเอกสารรับรองความพิการ
  • แพทย์ระบุระดับความผิดปกติของความพิการ แต่ระดับความผิดปกติดังกล่าว ไม่อยู่ในเกณฑ์ของการประเมินตามพระราชบัญญัติฯ ซึ่งมีผลให้ไม่เป็นคนพิการตามกฎหมาย จึงจดทะเบียนไม่ได้
Scroll Up