สถานที่จดทะเบียนคนพิการ

สถานที่จดทะเบียนคนพิการ

คนพิการที่มีภูมิลำเนาในเขตกรุงเทพมหานคร

จดทะเบียนได้ที่

    • กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

คนพิการที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัด

จดทะเบียนได้ที่

    • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดทุกจังหวัด)

หมายเหตุ **การจดทะเบียนคนพิการสามารถยื่นเรื่องต่างพื้นที่ได้

 


 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Scroll Up