สิทธิประโยชน์คนพิการ

สิทธิประโยชน์คนพิการ

คนพิการที่ได้รับการจดทะเบียนคนพิการตาม พ.ร.บ. การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 จะได้รับการสงเคราะห์ตาม พ.ร.บ. ดังนี้

  • การสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในสถานสงเคราะห์ 10 แห่งใน 6 จังหวัด คือจังหวัดนนทบุรี ราชบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปทุมธานี ศูนย์ฝึกอาชีพ 8 แห่งใน 7 จังหวัด คือจังหวัด สมุทรปราการ ขอนแก่น เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช ลพบุรี อุบลราชธานี หนองคาย และศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ ( โรงงานในอารักษ์ ) 1 แห่ง คือจังหวัดนนทบุรีใน 10 สาขาวิชาชีพ หลักสูตร3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 10 เดือนและ 1 ปี
  • การให้การสงเคราะห์กายอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการ
  • เงินสงเคราะห์ครอบครัว
  • การให้ความช่วยเหลือด้านการฝึกอาชีพแก่คนพิการในชุมชน
  • การจัดหางานให้ทำ
  • การกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Scroll Up