สวัสดิการคนพิการ

สวัสดิการคนพิการ

การรับคนพิการเข้าสถานสงเคราะห์

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้การสงเคราะห์คุ้มครองคนพิการในสถานสงเคราะห์ตามความเหมาะสม

คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ

  • เด็กพิการอายุ 0-18 ปี และคนพิการอายุ 18 ปีขึ้นไป
  • ต้องมีความจำเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
   • ฐานะยากจน
   • ไม่มีที่อยู่อาศัย
   • ไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดู

สถานที่ให้บริการ

  • ส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมสำนักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
  • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด
  • สถานสงเคราะห์คนพิการ 9 แห่ง
   • สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญาปากเกร็ด
   • สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (หญิง) ปากเกร็ด
   • สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (ชาย) ปากเกร็ด
   • สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด
   • สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์
   • สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง
   • สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง
   • สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งวิถี
   • สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงบ้านกึ่งวิถี

เอกสารประกอบการขอรับบริการ

  • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มาติดต่อ พร้อมสำเนา (ถ้ามี)
  • บัตรประจำตัวประชาชนของคนพิการหรือสติบัตร พร้อมสำเนา (ถ้ามี)
  • ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา (ถ้ามี)
  • สมุดประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี)
  • ใบรับรองแพทย์
  • บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ถ้ามี)

ขั้นตอนการจัดบริการและระยะเวลา

  • รับเรื่อง / ตรวจสอบเอกสารและสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
  • เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง
  • ประสานหน่วยงาน
  • แจ้งผู้พิการทราบผลพิจารณาและความช่วยเหลือ
  • นำส่งผู้พิการเข้าสถานสงเคราะห์

หมายเหตุ

  • กรณีเร่งด่วน 1 วันทำการ

สิทธิประโยชน์

  • ระหว่างรับการสงเคราะห์มีการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้ตามความเหมาะสมดังนี้
   • บริการด้านปัจจัย 4
   • บริการด้านการรักษาพยาบาลและอนามัย
   • บริการด้านสงเคราะห์ และจิตวิทยา
   • บริการด้านนันทนาการ / ศาสนา / คุณธรรม และจริยธรรม
   • บริการฟื้นฟูสรรถภาพ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการแพทย์ การศึกษา อาชีพและสังคม
  • การให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมและสภาพปัญหาของคนพิการแต่ละราย

การเข้ารับการฝึกอาชีพในศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ

วัตถุประสงค์

          เพื่อให้คนพิการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพ ให้มีทักษะและความรู้นำไปประกอบอาชีพมีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ ให้บริการฝึกวิชาชีพสาขาต่าง ๆ เช่น ช่างตัดเย็บ เสื้อผ้า ช่างเย็บหนัง ช่างไฟฟ้า ช่างถม ศิลปหัตถกรรม และพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

 

คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ

  • คนพิการที่ได้รับการจดทะเบียนและมีอายุระหว่าง 14-40 ปี
  • เป็นคนพิการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและความพิการนั้น ๆ ไม่เป็นอุปสรรคต่อวิชาชีพที่ฝึกอบรบ
  • รูปถ่ายเต็มตัวให้เห็นลักษณะความพิการชัดเจน จำนวน 1 รูป
  • ใบรับรองแพทย์ซึ่งระบุสภาพความพิการให้ชัดเจนว่าสามารถฝึกอาชีพได้และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือติดนาเสพติดให้โทษ
  • สำเนาหลักฐานแสดงวิทยฐานะ พื้นฐานความรู้หรือหนังสือรับรองอื่น ๆ
  • สมุดประจำตัวคนพิการ

จำนวนศูนย์ฟื้นฟูอาชีพสำหรับคนพิการ

ปัจจุบันมีศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการทั้งหมด 9 แห่ง ได้แก่

  • ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)
  • ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหนองคาย
  • ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการขอนแก่น
  • ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการนครศรีธรรมราช
  • ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส
  • ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง
  • ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
  • ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบฯ
  • สถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขั้นตอนการจัดบริการและระยะเวลา

  • ระหว่างการฝึกอาชีพมีการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้ตามความเหมาะสม ดังนี้
   • บริการด้านปัจจัย 4
   • บริการด้านการรักษาพยาบาลและอนามัย
   • บริการด้านสังคมเคราะห์และจิตวิทยา
   • บริการด้านนันทนาการ / ศาสนา / คุณธรรม และจริยธรรม
   • บริการฝึกอาชีพ
   • บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการแพทย์ การศึกษา อาชีพ และสังคม
   • บริการฟื้นฟูทางกายภาพบำบัด
   • บริการแนะแนวอาชีพ / จัดหางาน / จัดหาแหล่งทุน
  • การให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม และสภาพปัญหาของคนพิการแต่ละราย

การเข้ารับการพัฒนาอาชีพในศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้คนพิการที่ได้รับการพื้นฟูอาชีพแล้วมีงานทำ โดยเฉพาะในโรงงานของคนพิการ
  • เพื่อสร้างความมั่นคงทางสังคมให้แก่คนพิการ โดยให้คนพิการมีงานทำและมีรายได้ที่แน่นอน
  • เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะการทำงานด้านเจ็บอุตสาหกรรมรวมทั้งเตรียมความพร้อมของคนพิการก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานของภาคเอกชน
  • เพื่อให้คนพิการได้ตระหนักถึงความสำคัญของรัฐบาลที่ได้ให้ความห่วงใยและเห็นความสำคัญของคนพิการ

คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ

  • อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • เป็นผู้พิการทางร่างกายทุกประเภท ยกเว้นทางสายตา
  • เป็นผู้ที่ได้รับการฝึกอาชีพด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยจักรอุตสาหกรรมจากหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานของภาคเอกชน โดยมีหนังสือรับรองหรือประกาศนียบัตรเป็นหลักฐาน

สถานที่ให้บริการ

  • ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เอกสารประกอบการขอรับบริการ

  • ทะเบียนพร้อมสำเนา
  • รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  • ใบรับรองแพทย์ซึ่งระบุสภาพความพิการให้ชัดเจนว่าสามารถฝึกอาชีพได้และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือติดยาเสพให้โทษ
  • ใบประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองจบการฝึกอบรม
  • สมุดประจำตัวคนพิการ

ขั้นตอนการจัดบริการ

  • ยื่นเรื่อง / ตรวจสอบเอกสาร
  • รับเข้าพัฒนาอาชีพในศูนย์พัฒนาอาชีพ

สิทธิประโยชน์

เมื่อเข้ามาเป็นพนักงานพิการในศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการแล้วมีสวัสดิการให้ดังนี้

  • บริการด้านที่พัก โดยคิดอัตราค่าบริการเดือนละ 90 บาท
  • บริการด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และดำเนินการตามบัตรประกันสุขภาพ
  • บริการด้านอบรมจิตใจและความประพฤติ
  • บริการด้านสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยา
  • บริการด้านนันทนาการ
  • มีงานทำมีรายได้ตามชิ้นงานที่พนักงานขอรับจ้างศูนย์ฯ

การสงเคราะห์กายอุปกรณ์  (รถโยก / รถเข็น)

วัตถุประสงค์

          เพื่อให้การสงเคราะห์กายอุปกรณ์ (รถโยก / รถเข็น) ให้คนพิการที่จดทะเบียนแล้ว

คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ

          คนพิการทางการเคลื่อนไหวที่จดทะเบียนตาม พ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ซึ่งรับการฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาสิ้นสุดแล้ว แพทย์มีคำวินิจฉัยว่าสมควรใช้รถโยกหรือรถเข็น

สถานที่ให้บริการ

  • ส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม สำนักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
  • สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการวิชาการ 1-12
  • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด
  • สถานสงเคราะห์คนพิการ 9 แห่ง
  • ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ 8 แห่ง

เอกสารประกอบการขอรับบริการ

  • สมุดประจำตัวคนพิการ
  • บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา (ถ้ามี)
  • ทะเบียนบ้านผู้พิการพร้อมสำเนา
  • เอกสารวินิจฉัยโดยแพทย์ว่าสมควรใช้รถโยก รถเข็น

(กรณีญาติรับคำร้องแทน ใช้เอกสารของผู้ยื่นคำร้องแทนผู้พิการ คือบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านญาติพร้อมสำเนา)

ขั้นตอนการจัดบริการ

  • รับเรื่อง / ตรวจสอบเอกสาร / สอบข้อเท็จจริง
  • วิเคราะห์ปัญหา วางแผนการช่วยเหลือ
  • ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง
  • แจ้งผล / นัดรับรถ

สิทธิประโยชน์

  • ช่วยเหลือเป็นรถโยก / รถเข็นเพื่อเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพ
  • ได้รับการช่วยเหลือเป็นเงินจัดซื้อ อุปกรณ์ และเครื่องช่วยความพิการ เช่น รถเข็น รถโยก ข้อสะโพกเทียม เป็นต้น
  • ได้รับการช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวแก่คนพิการ ที่ประสบปัญหาทุกข์ยาก เดือดร้อน
  • ให้คำแนะนำปรึกษาด้านต่าง ๆ
  • ให้เบี้ยยังชีพแก่คนพิการที่ประกอบอาชีพไม่ได้ และมีฐานะยากจน โดยให้เบี้ยยังชีพเป็นรายเดือน ๆ ละ 500 บาท/คน

การสงเคราะห์ครอบครัวคนพิการ

วัตถุประสงค์

          เพื่อให้การสงเคราะห์คนพิการและครอบครัวคนพิการที่มีรายได้

คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ

          คนพิการที่มีรายได้น้อยและประสบปัญหาความเดือดร้อน และจดทะเบียนแล้วตาม พ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534

สถานที่ให้บริการ

  • ส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม สำนักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
  • สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12
  • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตามที่จดทะเบียนคนพิการได้
  • สถานสงเคราะห์คนพิการ 9 แห่ง
  • ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ 8 แห่ง

เอกสารประกอบขอรับบริการ

  • สมุดประจำตัวคนพิการ
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา

ขั้นตอนการจัดบริการ

  • รับเรื่อง / ตรวจสอบเอกสารและสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
  • เยี่ยมบ้าน
  • ขออนุมัติ /แจ้งผลให้ผู้รับบริการทราบ
  • จ่ายเงิน / ให้ความช่วยเหลือ

สิทธิประโยชน์

  • ได้รับการช่วยเหลือเป็นเงินและ / หรือสิ่งของ
  • ได้รับการให้คำแนะนำปรึกษาและบริการด้านสังคมสงเคราะห์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Scroll Up