เบี้ยยังชีพคนพิการ

เบี้ยยังชีพคนพิการ

กำหนดการลงทะเบียน

  • คนพิการสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพได้ทันทีหลังจากที่ได้รับบัตรประจำตัวผู้พิการแล้ว

คุณสมบัติ

  • มีสัญชาติไทย
  • มีบัตรประจำตัวคนพิการ
  • มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ที่ยื่นเรื่อง
  • ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

เอกสารหลักฐาน

  • สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
  • หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (กรณีรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร)

หมายเหตุ

  • ครม. มีมติเมื่อวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 อนุมัติเพิ่มอัตราเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการ จากเดิมรายละ 500 บาท เป็นรายละ 800 บาทต่อเดือน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 (เริ่ม 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป)
  • ล่าสุด ครม. มีมติเมื่อวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 ได้อนุมัติการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการ เพิ่มขึ้นจากเดิม 800 บาท เป็น 1,000 บาทต่อเดือนต่อคน โดยมีเงื่อนไขดังนี้

   • คนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และมีบัตรประจำตัวคนพิการ จะได้รับเงิน 1,000 บาท

   • คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงิน 800 บาท และอีก 200 บาทจะโอนเข้ากระเป๋า e-money ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

   • คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ แต่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงิน 800 บาท ตามเดิม

วิธีการรับเงินเบี้ยความพิการ

  • รับเงินสดด้วยต้นเอง
  • รับเงินสดโดยบุคคลที่เป็นผู้ดูแลคนพิการ
  • โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของคนพิการ
  • โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของผู้ดูแลคนพิการ

หมายเหตุ

  • จ่ายทุกวันที่ 10 ของเดือนหากเดือนใดวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการจะจ่ายในวันทำการก่อนวันหยุดนั้น
  • การโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจประสานผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อให้กรมบัญชีกลางเป็นผู้ดําเนินการแทนก็ได้ (อ้างอิงจาก ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 3)

สถานที่ลงทะเบียน

  • ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของสำนักงานเขตที่คนพิการมีชื่ออยู่ตามทะเบียน
  • อบต. หรือ เทศบาลที่ผู้พิการมีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน

     หมายเหตุ คนพิการที่เป็นผู้ต้องขัง (คดียังไม่ถึงที่สุด) ให้ยื่นคำขอรับต่อผู้บัญชาการเรือนจำเพื่อนำส่งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภูมิลำเนาของคนพิการ

 

การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยความพิการ

  • ตาย (กรณีผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการเสียชีวิตลง หากเป็นการเสียชีวิตตั้งแต่วันที่ 1 จนถึงวันกำหนดการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจ่ายเงินให้แก่ผู้ที่ผู้มีสิทธิรับเงินได้แสดงเจตจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรให้รับเงินแทน ทั้งในขณะมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตแล้ว)
  • ขาดคุณสมบัติ
  • แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยความพิการเป็นหนังสือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ


หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

Scroll Up