บริการด้านอาชีพคนพิการ

บริการด้านอาชีพคนพิการ

หน่วยงานที่ให้บริการด้านการฝึกอาชีพคนพิการ

  • ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง จ.สมุทรปราการ
  • ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการขอนแก่น จ.ขอนแก่น
  • ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จ.อุบลราชธานี
  • สถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จ.เชียงใหม่
  • ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช
  • ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบฯ จ.ลพบุรี
  • ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหนองคาย จ.หนองคาย

หน่วยงานอื่นๆ

  • กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
  • สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ
  • ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครสวนลุมพินี
  • ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครวัดวรจรรยาวาส
  • ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครบางกอกน้อย วัดสุทธาวาส
  • ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครวัดธรรมมงคล
  • ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอาทร
  • ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครบางพลัด
  • ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครจตุจักร1
  • ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครจตุจักร 2 (มีนบุรี)
  • วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
  • กองส่งเสริมอาชีพ
  • สำนักพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร
  • สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
  • สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
  • โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ พัทยา
  • ศูนย์อาชีพออทิสติกไทย
  • ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร

การขอรับการฝึกอาชีพ

คุณสมบัติของคนพิการ

  • ต้องมีอายุระหว่าง 14-40 ปี
  • เป็นผู้พิการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่สามารถช่วยเหลือตนเองเองได้ในกิจวัติประจำวันและความพิการนั้นๆ ไม่เป็นอุปสรรคต่อวิชาชีพที่ฝึกอบรม
  • ผู้พิการหูหนวกและเป็นใบ้ ต้องสื่อความหมายได้ และ/หรือ สำเร็จการศึกษาภาคบังคับจากโรงเรียนโสตศึกษาของรัฐหรือ เอกชน
  • ผู้พิการท่อนล่าง (อัมพาต) ต้องควบคุมระบบขับถ่ายได้
  • ผู้พิการท่อนล่างที่ต้องใช้เครื่องช่วยความพิการเสริมหรือเทียม และเครื่องกายอุปกรณ์ช่วยเดินจะต้องสามารถเดินหรือ เคลื่อนไหวได้เช่นคนปกติ
  • จะต้องผ่านการทดสอบว่าเป็นผู้มีสติปัญญา และสามารถที่จะฝึกอาชีพนั้นๆ ได้
  • ไม่เป็นโรคเรื้อรังหรือโรคติดต่ออันตราย หรือติดสุรายาเสพติดให้โทษ
  • ผู้สมัครเรียนวิชาชีพเฉพาะในบางสาขาต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดและอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการในการ คัดเลือกตามพื้นฐานการศึกษา
  • มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรม
  • ไม่เป็นผู้พิการทางสมอง

การรับสมัคร

  • ทุกวิชาชีพจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน ของทุกปี
  • ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมด้วยหลักฐานดังนี้
   • ทะเบียนบ้าน
   • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้
   • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป และรูปถ่ายเต็มตัวให้เห็นลักษณะความพิการและเครื่องช่วยความพิการ
   • สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือหนังสือรับรอง
   • ใบรับรองแพทย์ซึ่งต้องระบุความพิการ หรือสมรรถภาพว่าสามารถฝึกอาชีพได้และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือติดยาเสพติด

สถานที่รับสมัคร

  • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด
  • ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ ที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอาชีพ
  • สำนักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กำหนดการเปิดภาคเรียน

  • เปิดภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม
  • เปิดภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน
  • ปิดภาคเรียนระหว่างปี ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน

อื่น ๆ

  • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ต้องเรียนค่าเล่าเรียน ค่าวัสดุฝึกอาชีพ ค่าอาหาร ค่าที่พัก
  • นอกจากจะให้บริการฝึกอาชีพแล้วศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการยังให้การศึกษาสายสามัญโดยประสานงานกับการศึกษานอกโรงเรียนในจังหวัดที่ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการตั้งอยู่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Scroll Up