การขึ้นทะเบียนเรือประมง

การขึ้นทะเบียนเรือประมง

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเรือประมง

การขึ้นทะเบียนเรือประมง

ชาวประมงแจ้งความจำนงขอขึ้นทะเบียนเรือประมง โดยกรอกแบบฟอร์ม ทรป .1 พร้อม หลักฐานประกอบตามเงื่อนไขการขอขึ้นทะเบียน โดยเรือประมงต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

– ต้องเป็นเรือที่ใช้ทำการประมงอยู่ในปัจจุบัน

– เจ้าของเรือประมงต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนา (ตามทะเบียนบ้าน) อยู่ในพื้นที่ที่จะขอขึ้นทะเบียนหรือหากเจ้าของเรือประมงไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ต้องได้รับ หนังสือรับรองจากนายกสมาคมประมงท้องถิ่น กลุ่มชาวประมง องค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน ว่าเรือลำดังกล่าวทำการประมงอยู่ในพื้นที่จริง

– ต้องไม่ขึ้นทะเบียนในท้องที่อื่นๆ มาก่อน หากตรวจสอบในภายหลังเจอขอสงวนสิทธิในการยกเลิกสิทธิในการทำการประมงทุกพื้นที่

หลักฐานที่ใช้ประกอบแบบฟอร์มในการขอขึ้นทะเบียนเรือประมง

  1. ทะเบียนบ้านเจ้าของเรือประมง
  2. บัตรประชาชนของเจ้าของเรือประมง
  3. ทะเบียนเรือประมง/อาชญาบัตร (ถ้ามี)

กรณีผู้มาขอขึ้นทะเบียนไม่ใช้เจ้าของเรือ ต้องมีหลักฐาน

  • หนังสือมอบอำนาจให้ทำการขึ้นทะเบียนแทนจากเจ้าของเรือ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • บัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

กรณีผู้มาขอขึ้นทะเบียนไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ที่ขอขึ้นทะเบียน

  • หนังสือรับรองว่าเป็นเรือที่ทำการประมงในพื้นที่จากนายกสมาคมประมง ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน

สถานที่ยื่นคำขอ

  • ในกรุงเทพมหานคร ยื่น ณ สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมประมง
  • ในจังหวัดอื่น ยื่นได้ ณ สำนักงานประมงจังหวัด หรือสำนักงานประมงอำเภอท้องที่ติดทะเล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • กลุ่มทะเบียนและอนุญาตทำการประมง กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ กรมประมง เบอร์โทรศัพท์ 02-561 1418 ในวันและเวลาราชการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่มา https://www4.fisheries.go.th/index.php/dof

 

Scroll Up