การจัดตั้งสหกรณ์

การจัดตั้งสหกรณ์

ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์

ขั้นที่  1  ขอคำแนะนำจากสหกรณ์จังหวัดหรือสหกรณ์อำเภอ

          คณะบุคคลซึ่งประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหรือสหกรณ์อำเภอเพื่อให้ได้แนวคิดว่าควรจัดตั้งสหกรณ์หรือไม่ พร้อมกับขอคำแนะนำการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ  ด้วยเพื่อจัดฝึกอบรมความรู้ด้านสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง

ขั้นที่ 2  ประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิก

          ผู้ประสานงานในขั้นที่ 1 ต้องจัดประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ในอนาคตและเชิญสหกรณ์ อำเภอหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุมชี้แจงด้วย โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

  1. คัดเลือกคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ไม่น้อยกว่า  10 คน  (ไม่ควรมากกว่า 15 คน)
  2. กำหนดชื่อสหกรณ์ อย่างน้อย 3 ชื่อ เรียงลำดับตามความต้องการ
  3. ให้การศึกษาอบรม  เรื่องอุดมการณ์  หลักการ  วิธีการสหกรณ์  วิธีการทำธุรกิจ
  4. เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับประเภท และวัตถุประสงค์ แผนดำเนินธุรกิจ หรือกิจกรรมของสหกรณ์
  5. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการร่างข้อบังคับสหกรณ์

ขั้นที่ 3 จองชื่อสหกรณ์

  1. คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์จองชื่อสหกรณ์ ผ่าน website กรมส่งเสริมสหกรณ์ (เมนูระบบจองชื่อสหกรณ์ online)
  2. แจ้งชื่อสหกรณ์ให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดหรือ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1   พื้นที่ 2 ดำเนินการตรวจสอบ

ขั้นที่ 4  ประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์

          คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ซึ่งได้รับคัดเลือกจากขั้นที่ 2 ประชุมและเชิญสหกรณ์อำเภอหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุมชี้แจงด้วย โดยวาระการประชุม ดังนี้

  1. เลือกประเภทสหกรณ์  และกำหนดวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
  2. จัดทำแผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์
  3. จัดทำบัญชีรายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์
  4. พิจารณาร่างข้อบังคับสหกรณ์ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกพิจารณา

ขั้นที่ 5  ประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์

          เมื่อคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ดำเนินการตามขั้นที่ 3 เสร็จแล้วต้องจัดประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์  และเชิญสหกรณ์อำเภอ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หรือตัวแทนเข้าร่วมประชุมชี้แจงด้วย โดยมีวาระการประชุม  ดังนี้

  1. รับทราบชื่อ การกำหนดประเภทและวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
  2. แจ้งแผนดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์
  3. ร่างข้อบังคับของสหกรณ์ซึ่งคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ได้จัดทำไว้เพื่อกำหนดให้เป็นข้อบังคับของสหกรณ์

ขั้นที่ 6  ยื่นเรื่องขอจดทะเบียนสหกรณ์

          คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ต้องจัดทำเอกสารต่างๆ และยื่นขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์โดยยื่นเอกสารได้ที่สำนักงานสหกรณ์ อำเภอ หรือสหกรณ์จังหวัดในพื้นที่

เอกสารที่จะยื่นประกอบด้วย

  • คำขอจดทะเบียนที่คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ได้ลงลายมือชื่อแล้ว
  • สำเนารายงานการประชุมครั้งละ  2  ชุด  คือ
   • การประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกของสหกรณ์  (ตามขั้นที่ 2)
   • การประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์  (ตามขั้นที่ 4)
  • แผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมจำนวน  2  ชุด
  • บัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกพร้อมลายมือชื่อ  และจำนวนหุ้นที่จะถือจำนวน  2  ชุด
  • ข้อบังคับฉบับตัวจริง  4  ฉบับ  และสำเนา  6  ฉบับ

อัตราค่าธรรมเนียม

  • ไม่มีค่าธรรมเนียม

สถานที่ติดต่อ

  • สำนักงานสหกรณ์จังหวัด และสำนักงานสหกรณ์อำเภอ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Scroll Up