การย้ายภูมิลำเนาทหารเกณฑ์

การย้ายภูมิลำเนาทหารเกณฑ์

หลักเกณฑ์ / เงื่อนไข

          บุคคลใดย้ายไปอยู่ที่ใหม่มีถิ่นที่อยู่เป็นหลักฐาน และมีความประสงค์จะย้ายภูมิลำเนาทหารให้ยื่นคำร้องแจ้งต่อนายอำเภอ/ผู้อำนวยการเขต/ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอท้องที่ ที่ย้ายเข้าไปอยู่ใหม่ โดยนำหลักฐานไปด้วย ดังนี้

  • ใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9) หรือหนังสือสำคัญทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (แบบ สด.8) แล้วแต่กรณี
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • ทะเบียนบ้านฉบับจริง
  • เอกสารประกอบการทำงาน เช่น หนังสือรับรองการทำงาน การประกอบอาชีพของบริษัท ห้าง , ร้าน , หลักฐานการบรรจุเข้ารับราชการ
  • กรณีย้ายสถานศึกษาให้นำหลักฐานการลาออกจากสถานศึกษาเดิมมาแสดง

สถานที่ติดต่อ

  • ในกรุงเทพฯ สำนักงานเขต (ที่จะย้ายเข้าไปอยู่ใหม่)
  • ต่างจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ (ที่จะย้ายเข้าไปอยู่ใหม่)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองทัพบก กระทรวงกลาโหม

Scroll Up