สปสช. ย้ำกลุ่มเสี่ยงโควิด 19 ตรวจคัดกรองฟรี ทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ครอบคลุมทุกสิทธิ

สปสช. ย้ำกลุ่มเสี่ยงโควิด 19 ตรวจคัดกรองฟรี ทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ครอบคลุมทุกสิทธิ

          สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง มีอาการป่วย ตามเกณฑ์ของกรมควบคุมโรค เช่น มีประวัติเดินทางไปในพื้นที่ที่เสี่ยง, ติดต่อสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ, ติดต่อสัมผัสกับผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง, มีอาการป่วยโรคโควิด 19 สามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด 19 ฟรี ที่โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนทุกแห่ง คุ้มครองทุกสิทธิของคนไทย ทั้งสิทธิบัตรทอง ประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ ตลอดจนสิทธิสุขภาพอื่นๆ 

 


 

          สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ย้ำ ใครที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง มีอาการป่วย ตามเกณฑ์ของกรมควบคุมโรค เช่น มีประวัติเดินทางไปในพื้นที่ที่เสี่ยง ติดต่อสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ ติดต่อสัมผัสกับผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง และมีอาการป่วยโรคโควิด 19 เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด 19 ฟรี ที่โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนทุกแห่ง คุ้มครองทุกสิทธิของคนไทยทั้งสิทธิบัตรทอง ประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ ตลอดจนสิทธิสุขภาพอื่นๆ ด้วย


          สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ สายด่วน สปสช. โทร.1330 หรือ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

 


 

ที่มา : https://bit.ly/3uL3oSn

Scroll Up