สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปรับหลักเกณฑ์ GMP ใหม่ พร้อมยกระดับมาตรฐานระบบการผลิตอาหาร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปรับหลักเกณฑ์ GMP ใหม่ พร้อมยกระดับมาตรฐานระบบการผลิตอาหาร

           สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปรับหลักเกณฑ์ GMP ใหม่ พร้อมยกระดับมาตรฐานระบบการผลิตอาหาร โดยประกาศฉบับนี้บังคับใช้กับสถานที่ผลิตและนำเข้าอาหาร ทุกประเภท ยกเว้นสถานที่ผลิตเกลือบริโภคและสถานที่คัดและบรรจุผักและผลไม้สดบางชนิด สำหรับผู้ผลิตรายใหม่จะต้องปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 ส่วนรายเก่าจะต้องปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองอาหาร โทรศัพท์ 025907206 และ 025907218

 


 


           เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้นำหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร หรือ จีเอ็มพี มาประยุกต์ใช้กับสถานที่ผลิตอาหาร โดยออกเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2543 บังคับใช้กับอาหาร 57 ประเภท ซึ่งต่อมาได้ออกประกาศบังคับใช้กับอาหารเพิ่มเติมอีกหลายประเภท เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารและระบบการกำกับดูแลอาหารให้ทัดเทียมกับข้อกำหนดสากล อย. จึงได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2563 ซึ่งมีสาระสำคัญคือการปรับปรุงข้อกำหนดหลักเกณฑ์จีเอ็มพีของอาหารทุกประเภทให้เป็นฉบับเดียว โดยแบ่งเป็นข้อกำหนดพื้นฐานและข้อกำหนดเฉพาะของอาหารที่มีความเสี่ยง ได้แก่ น้ำที่บริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแข็งบริโภคและน้ำแร่ธรรมชาติที่ผ่านกรรมวิธีการกรอง ผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรซ์ และอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำหรือปรับกรด ซึ่งต้องมีมาตรการควบคุมพิเศษและมีผู้ควบคุมที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ อย. รับรอง โดยจะประกาศเปิดรับสมัครและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th


           รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า ประกาศฉบับนี้บังคับใช้กับสถานที่ผลิตและนำเข้าอาหาร ทุกประเภท ยกเว้นสถานที่ผลิตเกลือบริโภคและสถานที่คัดและบรรจุผักและผลไม้สดบางชนิด สำหรับผู้ผลิตรายใหม่จะต้องปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 ส่วนรายเก่าจะต้องปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองอาหาร โทรศัพท์ 0 2590 7206 และ 0 2590 7218

 


 

ที่มา : https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/156454/

 

Scroll Up