ศบค. เปิดเผยให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน พิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work Form Home)

ศบค. เปิดเผยให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน พิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work Form Home)

             ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานพิจารณากำหนดแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือกำหนดวิธีปฏิบัตราชการแบบยืดหยุ่น (Work Form Home) ตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี โดยให้คำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของข้าราชการและเจ้าหน้าที่รวมทั้ง ไม่ส่งผลกระทบหรือเกิดผลเสียหายต่อประสิทธิภาพประสิทธิผล ในการบริหารราชการและการบริการประชาชน สำหรับเอกชน ให้พิจารณารูปแบบการปฏิบัติงานในช่วงระยะนี้ ซึ่งอาจเป็นการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work Form Home) หรือการสลับวันหรือการเหลื่อมเวลาปฏิบัติงาน เพื่อลดจำนวนผู้ปฏิบัติงานและปริมาณการเดินทาง

 


 

             โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การ​แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปิดเผยให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานพิจารณากำหนดแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือกำหนดวิธีปฏิบัตราชการแบบยืดหยุ่น (Work Form Home) ตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี โดยให้คำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของข้าราชการและเจ้าหน้าที่รวมทั้ง ไม่ส่งผลกระทบหรือเกิดผลเสียหายต่อประสิทธิภาพประสิทธิผล ในการบริหารราชการและการบริการประชาชน สำหรับเอกชน ให้พิจารณารูปแบบการปฏิบัติงานในช่วงระยะนี้ ซึ่งอาจเป็นการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work Form Home) หรือการสลับวันหรือการเหลื่อมเวลาปฏิบัติงาน เพื่อลดจำนวนผู้ปฏิบัติงานและปริมาณการเดินทาง ซึ่งเป็นมาตรการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ (ข้อกำหนด ฉบับที่ 16) สถานประกอบการอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้รับคำสั่งให้หยุดดำเนินการ ขอให้เพิ่มความเข้มงวดในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างสม่ำเสมอ หรืออาจพิจารณาหยุดการดำเนินการด้วยความสมัครใจ เพื่อให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างปลอดภัย สำหรับประชาชนผู้ใช้บริการ ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 ที่แต่ละสถานประกอบการขอความร่วมมือ เพื่อความปลอดภัยของทุกคนเป็นส่วนรวม และความกรุณาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 ส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

 


 

ที่มา : https://bit.ly/31TRkBR

Scroll Up