ครม. เห็นชอบขยายเวลา การแสดงความจำนงเป็นผู้ประกันตน ม.39 ถึงเดือน มิถุนายน 2564

ครม.เห็นชอบขยายเวลา การแสดงความจำนงเป็นผู้ประกันตน ม.39 ถึงเดือน มิถุนายน 2564

               คณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่างกฎกระทรวงแรงงาน ขยายกำหนดเวลาการแสดงความจำนงเป็นผู้ประกันตน และการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตาม ม.39 โดยกำหนดให้ผู้ประกันตนที่สิ้นสุดการเป็นลูกจ้างตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 – 31 ธันวาคม 2563 จะได้รับการขยายกำหนดเวลาการแสดงความจำนงเป็นผู้ประกันตนต่อไปตามมาตรา 39 โดยให้แสดงความจำนงภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 กำหนดให้ผู้ประกันตนได้รับการขยายกำหนดเวลาในการนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนฯ สำหรับเงินสมทบที่ปกติจะส่งประจำงวดช่วงเดือน มีนาคม2563 – พฤษภาคม 2564 สามารถขยายเวลานำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ภายใน 15 มิถุนายน 2564

 


 


               ครม. มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการแสดงความจำนงเป็นผู้ประกันตน และการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตามตรา 39 ซึ่งได้แก่ ผู้ที่เป็นแรงงานในระบบมาก่อนแต่เนื่องจากไม่ได้ทำงานต่อในระบบ หากยังสนใจที่จะเป็นผู้ประกันตนต่อไปก็ต้องเข้ามาสู่ในระบบตามมาตรา 39 สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงแรงงาน 1.กำหนดให้ผู้ประกันตนที่สิ้นสุดการเป็นลูกจ้างตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 – 31 ธันวาคม 2563 จะได้รับการขยายกำหนดเวลาการแสดงความจำนงเป็นผู้ประกันตนต่อไปตามมาตรา 39 โดยให้แสดงความจำนงภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 กำหนดให้ผู้ประกันตนได้รับการขยายกำหนดเวลาในการนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนฯ สำหรับเงินสมทบที่ปกติจะส่งประจำงวดช่วงเดือน มีนาคม2563 – พฤษภาคม 2564 สามารถขยายเวลานำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ภายใน 15 มิถุนายน 2564 เพื่อให้ผู้ประกันตนมีระยะเวลาในการเตรียมตัวที่จะส่งเงินสมทบเข้ากองทุนฯ และเพื่อเป็นการรักษาสถานภาพการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ที่มีประมาณ 207,000 คน ซึ่งทำให้ผู้ประกันตนที่กล่าวมานี้ยังคงมีสิทธิประโยชน์ทางด้านการประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง

 


 

ที่มา : https://bit.ly/39SmPAv

Scroll Up