การขอรับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

การขอรับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

การยกเว้นการเกณฑ์ทหารทั้งในยามปกติ (ยามไม่มีสงคราม) และยามมีสงคราม

หลักเกณฑ์ / คุณสมบัติ

  • พระภิกษุในพระพุทธศาสนาที่มีสมณศักดิ์ (ยศ) ถ้ามีชื่อในบัญชีทหารกองเกินให้ตัดชื่อพระภิกษุรูปนั้นออกจากบัญชีทหารกองเกิน แต่ถ้าสึกจากการเป็นพระภิกษุแล้วให้แจ้งต่อนายอำเภอในท้องที่ตนเองอาศัยอยู่ด้วยตนเองภายใน 30 วัน นับแต่วันที่สึก หากแจ้งเกินกำหนดต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 200 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากอายุยังไม่ถึง 30 ปีบริบูรณ์ ต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองเกินด้วย
  • คนพิการ คนทุพพลภาพ เช่น บุคคลที่เป็นต้อหิน หูหนวกทั้งสองข้าง ลิ้นหัวใจพิการ เป็นโรคหืด เบาหวาน โรคจิต เป็นใบ้ คนเผือก เป็นต้น บุคคลประเภทนี้ต้องไปรับหมายเรียกที่ว่าการอำเภอ ตามกำหนดและเข้ารับการตรวจเลือกการเป็นทหารกองเกิน ถ้าตรวจสอบแล้วพบอาการตามโรคที่กำหนด ทางจังหวัดจะออกใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.43) ให้เพื่อขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
  • บุคคลที่ไม่มีคุณวุฒิที่จะเป็นทหารได้ ได้แก่ ชนชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ที่ไม่รู้หนังสือ อ่านภาษาไทยไม่ออก เขียนหนังสือไม่ได้ เช่น ชนชาวกระเหรี่ยง บ้านแม่สอด หมู่ที่ 4 ตำบลคลองลาน อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เป็นต้น

การยกเว้นการเกณฑ์ทหารในยามปกติ (ยามไม่มีสงคราม)

หลักเกณฑ์ / คุณสมบัติ

  • พระภิกษุ สามเณร และนักบวชในพระพุทธศาสนา ที่กระทรวงศึกษาธิการออกการรับรอง โดยนำหลักฐานไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่สัสดีอำเภอ หรือคณะกรรมการตรวจเลือกเพื่อทำการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร แต่หากลาสิกขา (สึก) แล้วให้แจ้งต่อนายอำเภอในท้องที่ที่ตนเองอาศัยอยู่ด้วยตนเองภายใน 30 วัน นับแต่วันที่สึก หากแจ้งเกินกำหนดต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 200 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากอายุยังไม่ถึง 30 ปีบริบูรณ์ ต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองเกินด้วย
  • นักบวชศาสนาอื่น (เช่น ศาสนาอิสลาม ) ที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎของกระทรวง และมีหนังสือของผู้ว่าราชการจังหวัดรับรอง โดยนำหนังสือไปขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารต่อนายอำเภอท้องที่ แต่ถ้าหมดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้แจ้งต่อนายอำเภอในท้องที่ตนเอง อาศัยอยู่ด้วยตนเองภายใน 30 วัน นับแต่วันที่สึก หากแจ้งเกินกำหนดต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 200 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากอายุยังไม่ถึง 30 ปีบริบูรณ์ ต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองเกินด้วย
  • บุคคลที่อยู่ระหว่างการฝึกวิชาทหาร (นศท.) ตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนดหรือนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร
  • ครูที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่การสอนตามกฎกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการท้องถิ่น โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะออกใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.43) ให้เพื่อขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
  • นักศึกษาของศูนย์ฝึกการบินพลเรือนของกระทรวงคมนาคม
  • บุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ และบุคคลที่ได้รับโทษจำคุกตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป หรือบุคคลที่เคยถูกศาลพิพากษาให้กักกัน

สถานที่ขอรับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

  • สำนักงานเขต ที่มีชื่อตัวอยู่ในทะเบียนบ้าน
  • ที่ว่าการอำเภอที่มีชื่อตัวอยู่ในทะเบียนบ้าน

สถานที่ติดต่อสอบถาม

  • กระทรวงกลาโหม กองการสัสดี ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 10200
   • หมายเลขโทรศัพท์ 0-2221-7823
  • สำนักงานเขตทุกแห่ง
  • ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองทัพบก กระทรวงกลาโหม

Scroll Up