การรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารของทหารเกณฑ์

การรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารของทหารเกณฑ์

การรับหมายเรียก

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการรับหมายเรียก

  • ใบสำคัญ (แบบ สด.9)

หลักเกณฑ์ / เงื่อนไข

  • เมื่อได้ขึ้นทะเบียนทหารแล้ว จะต้องไปแสดงตัวเพื่อรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร ที่อำเภอภูมิลำเนาทหาร ที่ทหารลงบัญชีไว้
   ให้ไปแสดงตัวในการรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ในวันและเวลาราชการ
  • ถ้าผู้ใดไม่ไปรับหมายเกณฑ์ตามกำหนดจะถูกดำเนินคดีอาญาฐานหลีกเลี่ยงขัดขืน มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน 100 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • กรณีที่ทางอำเภอได้ส่งรายชื่อไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดตามจับกุมตัว มาดำเนินคดี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกิน 300 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สถานที่รับหมายเรียก

  • กรุงเทพฯ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเขต ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
  • ต่างจังหวัด สามารถติดต่อได้ที่ที่ว่าการอำเภอ ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

การรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารของทหารเกณฑ์ กรณีรับแทน

  • ผู้ใดไม่สามารถจะไปรับหมายเรียกด้วยตนเองได้ ต้องให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะ และเชื่อถือได้ไปรับหมายเกณฑ์แทน ถ้าไม่มีให้ถือว่า ผู้นั้นหลีกเลี่ยงขัดขืน การรับแทนจะต้องเป็นกรณีใกล้วันหมดเขตรับหมายเกณฑ์ (ประมาณเดือนธันวาคม) โดยมีความจำเป็น ดังนี้
   • ป่วย
   • ไปอยู่ต่างประเทศยังไม่มีกำหนดกลับ หรือมีกำหนดกลับ แต่วันที่จะกลับนั้นเลยกำหนดเวลาการรับหมายเกณฑ์แล้ว
   • ไปศึกษาต่างท้องที่ ไม่สามารถจะกลับไปได้เพราะติดการสอบไล่

กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปรับหมายเรียกแทน

  • จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และนำหลักฐานไปยื่นต่อนายอำเภอ/ผู้อำนวยการเขต/ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำอำเภอ ดังนี้
   • ใบสำคัญ (แบบ สด.9)
   • บัตรประจำตัวประชาชน

          การที่จะให้รับหมายเกณฑ์แทนหรือไม่นั้นอยู่ในดุลพินิจของนายอำเภอ  การรับหมายเกณฑ์แทน จะต้องมีหนังสือมอบหมาย หรือมอบฉันทะของทหารกองเกินผู้นั้น ถึงนายอำเภอโดยผู้รับแทนนำมาแสดง แล้วให้สัสดีอำเภอลงทะเบียนรับหนังสือ และให้ทางอำเภอทำการสอบสวนปากคำ ผู้รับแทนนั้นไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งผู้รับแทน จะต้องให้คำรับรองในการสอบสวนว่า จะมอบหมายเกณฑ์ที่รับไปนั้น นำไปมอบให้แก่ทหารกองเกินผู้นั้น พร้อมกับแจ้งวันเวลา และสถานที่เกณฑ์ทหารให้ทราบ แล้วเสนอนายอำเภอ ขออนุมัติก่อนมอบหมายเกณฑ์ให้รับไป ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้ ทหารกองเกินผู้นั้นอ้างว่า ไม่ได้รับหมายเกณฑ์ในกรณีที่หลีกเลี่ยงขัดขืน ไม่ไปเข้ารับการเกณฑ์ทหาร

 

การขอคัดสำเนากรณีใบสำคัญ สด. 9 สูญหาย

  • เมื่อชำรุดหรือสูญหายต้องแจ้งขอใหม่ภายใน 30 วัน โดยเสียค่าธรรมเนียมฉบับละหนึ่งบาท แต่ถ้าการชำรุดหรือสูญหายนั้นเป็นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

  • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
  • ใบรับแจ้งความ

ค่าธรรมเนียม

  • 1 บาท

หมายเหตุ

  • สามารถติดต่อได้ที่สัสดี อำเภอภูมิลำเนาทหาร หรือ สัสดีเขต ที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่
  • ต้องไปดำเนินการเองด้วยตัวเองเพราะเป็นเอกสารส่วนตัว ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ

สถานที่ติดต่อ

  • สัสดี อำเภอภูมิลำเนาทหาร

โทษของการฝ่าฝืน

  • หากไม่แจ้งภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่สามารถแจ้งได้ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสิบสองบาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองทัพบก กระทรวงกลาโหม

 

Scroll Up