การศึกษานอกโรงเรียน

การศึกษานอกโรงเรียน

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียนการศึกษานอกโรงเรียน

  • มีสัญชาติไทย หรือ มีคุณสมบัติ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐาน วัน เดือน ปีเกิด ในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2535 หรือ เป็นบุคคที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย
  • พ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ หรืออายุ 16 ปี ขึ้นไป (นักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับนั้น สามารถเรียน กศน.ได้ แต่ต้องมีหนังสือส่งตัวจากเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีระยะเวลาเท่ากับเด็กวัยเดียวกัน และต้องเรียนครบจำนวนหน่วยกิต ตามโครงสร้างหลักสูตรของ กศน.)
  • ไม่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในระบบโรงเรียน หรือนอกระบบโรงเรียน

หลักฐานการสมัครเรียนการศึกษานอก โรงเรียน

  • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  • สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริงไปแสดง
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • หนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียน สมรส ใบหย่า
  • วุฒิการศึกษาเดิม หรือใบแสดงผลการเรียน

กำหนดรับสมัครและเปิด – ปิดภาคเรียน

มีรายละเอียดดังนี้

  • ภาคเรียนที่ 1 รับสมัครวันที่ 1 – 30 เมษายน เปิดภาคเรียนวันที่ 16 พฤษภาคม ปิดภาคเรียน วันที่ 11 ตุลาคม ของทุกปี
  • ภาคเรียนที่ 2 รับสมัครวันที่ 1 – 31 ตุลาคม เปิดภาคเรียน วันที่ 1 พฤศจิกายน ปิดภาคเรียน วันที่ 1 เมษายน ของทุกปี
  • โดยไม่ต้องเสียค่าสมัครลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การเทียบโอนผลการเรียนของการศึกษานอกโรงเรียน

  • กรมการศึกษานอกโรงเรียน เปิดโอกาสให้นักศึกษานำผลการเรียนที่เรียนมาแล้วแต่ยังไม่จบชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 หรือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มาเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนได้ โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์และเนื้อหาในหมวดวิชาหรือรายวิชาที่นำมาเทียบโอน กับหมวดวิชาในหลักสูตรของการศึกษานอกโรงเรียน ถ้าสอดคล้องกันถึงร้อยละ 60 ก็จะเทียบโอนให้ในหมวดวิชาที่ขอเทียบโอน
  • สำหรับนักศึกษาที่เป็นหรือเคยเป็นทหารกองประจำการ อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนำหลักฐานการมีประสบการณ์ มาเทียบโอนได้ โดยต้องมีระยะเวลาการเป็นครบตามเกณฑ์ที่กรมการศึกษานอกโรงเรียนกำหนด
  • กรณีนักศึกษาที่เรียนจากหลักสูตรต่างประเทศ แต่ยังไม่จบ เกรด 6-9 หรือ 12 ก็สามารถนำผลการเรียนที่ได้เรียนมาแล้ว มาขอเทียบโอนเข้าสู่หลักสูตรของการศึกษานอกโรงเรียนได้ ทั้งนี้สถานศึกษาที่ผู้ขอเทียบโอนไปเรียนมาต้องเป็นสถานศึกษาที่ได้รับการ รับรองวิทยฐานะจากรัฐของประเทศนั้นๆ

วิธีการขอย้ายสถานศึกษาของการศึกษานอกโรงเรียน

  • นักศึกษาที่ประสงค์จะขอ ย้ายสถานศึกษาต้องยื่นคำร้องต่อสถานศึกษาที่สังกัด และให้เหตุผลประกอบในการขอย้ายสถานศึกษา โดยจะต้องยื่นบัตรประจำตัวนักศึกษาเพื่อแสดงหลักฐานพร้อมทั้งต้องติดต่อกับ สถานศึกษาใหม่ที่ต้องการจะศึกษา ถ้าสถานศึกษาเดิมให้ความเห็นชอบจะดำเนินการโอนผลการเรียนไปยังสถานศึกษาแห่ง ใหม่ที่แจ้งความประสงค์ไว้

สถานที่รับสมัคร

  • ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาค ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหรือกิ่งอำเภอ และศูนย์การเรียนชุมชน ทุกแห่งทั่วประเทศ
  • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต (กศน.เขต) หรือศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตเดิม
  • ศูนย์การเรียนชุมชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Scroll Up