การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร

  • ผู้สมัครที่เป็นเกษตรกรสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรระดับตำบลตามกิจกรรมที่ทำการผลิต เช่น ทำประมง สมัครเข้ากับกลุ่มเกษตรกรทำประมง ทำนาสมัครเข้ากลุ่มเกษตรกรทำนา ปลูกข้าวโพดสมัครเข้ากลุ่มเกษตรกรทำไร่ ปลูกยางพาราสมัคร เข้ากลุ่มทำสวนหรือทำสวนยางพารา
  • โดยสมัครที่หน่วยเกษตรกรรม แต่ละหมู่บ้านจะมีหัวหน้าหน่วยเกษตรกรรม และผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย
  • หน่วยเกษตรกรรมจะทำการรับรองผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
  • คณะกรรคมการดำเนินการของกลุ่มลงมติรับเป็นสมาชิกแล้วจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าหุ้น และลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก
  • เมื่อเป็นสมาชิกแล้วสามารถดำเนินกิจกรรมร่วมกับสมาชิกอื่น ๆ ใช้สิทธิลงคะแนนเสียง

ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

  • ขั้นตอนที่ 1 ที่ประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร จำนวนไม่น้อยกว่า 30 คน ก่อนจัดตั้งควรประสานงานกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัด หรือหน่วยงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ก่อนประชุมใหญ่เลือกคณะผู้จัด ตั้งกลุ่มเกษตรกรจำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน ลงลายมือชื่อยื่นคำขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด ผ่านสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด
  • ขั้นตอนที่ 2 คณะผู้จัดตั้งต้องจัดเตรียมเอกสาร คือ หนังสือขอจดทะเบียน บัญชีรายชื่อสมาชิกกลุ่มฯ ไม่น้อยกว่า 30 คน สำเนารายงานการประชุมของสมาชิก และข้อบังคับ 4 ฉบับ
  • ขั้นตอนที่ 3 นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรพิจารณาคำขอจดทะเบียน โดยรับคำขอจดทะเบียน แจ้งผู้ยื่นคำขอฯ และไม่รับจดทะเบียน แจ้งผู้ยื่นคำขอฯ ซึ่งผู้ยื่นคำขอฯ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี ผ่านนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรภายใน 30 วัน คำวินิจฉัยของรัฐมนตรี ให้เป็นที่สุด
  • ขั้นตอนที่ 4 ผู้ยื่นคำขอเรียกประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก เพื่อทราบการรับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร เพื่อในการเลือกตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และทำแผนการทำธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมสงเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Scroll Up