การให้การศึกษาแก่เด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร และเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทย

การให้การศึกษาแก่เด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร และเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทย

แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรและเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทย

เด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร

  • หมายถึง เด็กที่ไม่มีเอกสารหลักฐานที่แสดงถึง สัญชาติ วัน เดือน ปีเกิด และถิ่นที่อยู่ ที่ทางราชการออกให้ ได้แก่ เด็กเร่ร่อน เด็กที่ติดตามผู้ปกครองไปทำงานต่างถิ่น เด็กถูกทอดทิ้งเด็กที่ถูกเลี้ยงดูในสถานสงเคราะห์ หรือเด็กด้อยโอกาส กลุ่มอื่นๆ ที่อยู่ในลักษณะเดียวกัน

เด็กที่ไม่มีสัญชาติไทย

  • หมายถึง เด็กที่ไม่มีสูติบัตรและทะเบียนบ้านของบุคคลที่มีสัญชาติไทย (ท.ร.14) หรือมีทะเบียนประวัติของชนกลุ่มน้อย, ทะเบียนสำรวจบัญชีบุคคล ในบ้าน, บัตรประจำตัวชนกลุ่มน้อยหรือหนังสือรับรองการเกิดที่ ทางราชการ ออกให้และเอกสารอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

หลักเกณฑ์ในการรับเข้าศึกษา

  • ในกรณีของเด็กซึ่งไม่มีสัญชาติไทย แต่มีเอกสารทะเบียนประวัติของชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆ เมื่ออายุครบเกณฑ์ สถาบันการศึกษาจะต้องรับเข้าศึกษาดังนี้
   • บุตรชาวเขา บุตรชาวลาว ผู้อพยพชื้อสายไทยจากเกาะกง กัมพูชา เนปาลอพยพ ญวนอพยพ บุตรอดีตทหารจีนคณะชาติจีนฮ่ออพยพ ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า ศึกษาได้ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา
   • ผู้หลบหนีเข้า เมืองสัญชาติพม่า ให้ศึกษาได้ถึงระดับการศึกษาภาคบังคับ
  • ส่วนเด็กที่ไม่มีเอกสารของทางราชการใดๆ เลย ทางโรงเรียนจะต้องรับ เข้าศึกษาเมื่อเด็กอายุครบเกณฑ์ โดยให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือเจ้าหน้าที่ซักถามประวัติเด็กแล้วบันทึกใน “บันทึกแจ้งทะเบียนประวัติเด็ก”โดยเด็กสามารถศึกษาได้ตั้งแต่ ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาโดยไม่มีการจำกัดสิทธิใด ๆ

หลักเกณฑ์การออกหลักฐานการศึกษา

  • ตั้งแต่เด็กเข้ารับการศึกษา จนกระทั่งสำเร็จการศึกษาเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่จะต้องจัดทำและออกหลัก ฐาน การศึกษาให้แก่เด็ก โดยปฏิบัติแก่เด็กเสมือนเด็กทั่วไป ดังต่อไปนี้
   • ทะเบียนนักเรียน นักศึกษา
   • สมุดประจำตัวนักเรียน นักศึกษา (ป.01, รบ.4 เป็นต้น)
   • สมุด ประจำชั้น (ป.02, รบ.3 เป็นต้น)
   • บัญชีเรียกชื่อ (ป.03 เป็นต้น)
   • ใบส่งตัวนักเรียน นักศึกษา (ป.04 เป็นต้น)
   • หลักฐานแสดงผล การเรียน (ป.05, รบ.1, ใบรับรองความรู้ เป็นต้น)
   • ประกาศนียบัตร
   • หลักฐานที่ เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน
   • เอกสารที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้เป็นหลักฐานการศึกษา โดยในหลักฐานการศึกษาและบันทึกแจ้งทะเบียนประวัติเด็กนั้นให้หัวหน้าสถานศึกษา บันทึกพร้อมกับลงนามกำกับข้อความว่า ‘ไม่มีหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร” โดยใช้ตัวอักษร สีแดง ในชื่อ “หมายเหตุ” หรือใช้ เครื่องหมาย * แทนหากในหลักฐานไม่มีช่องหมายเหตุ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Scroll Up