การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

หลักเกณฑ์

  • ให้ผู้ปกครองแจ้งความจำนงการย้ายเข้าเรียน
  • โรงเรียนพิจารณาการรับย้ายเบื้องต้นก่อนรับคำขอจากเหตุผล ความต้องการและความจำเป็นของนักเรียนและผู้ปกครอง
  • ให้ผู้ปกครองยื่นเอกสารการส่งตัวจากโรงเรียนเดิม (แบบ พฐ 19/1 หรือ แบบ บค. 20) เมื่อได้รับย้ายจากโรงเรียน

เอกสาร/หลักฐาน

  • บัตรประจำตัวประชาชน (สำเนา 1 ฉบับ) ของนักเรียน
  • บัตรประจำตัวประชาชน (สำเนา 2 ฉบับ) ของผู้ปกครอง
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (สำเนา 1 ฉบับ) ของนักเรียน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (สำเนา 2 ฉบับ) ของผู้ปกครอง
  • แบบคำร้องขอย้ายเข้าเรียน (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
  • เอกสารหลักฐานแสดงผลการเรียน (ปพ.1) (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
  • ใบรับรองเวลาเรียน และคะแนนเก็บ หากย้ายระหว่างภาคเรียน (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
  • สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน (ฉบับจริง 1 ฉบับ)(ถ้ามี)
  • แบบบันทึกสุขภาพ (ฉบับจริง 1 ฉบับ)(ถ้ามี)
  • คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม (ฉบับจริง 1 ฉบับ) (กรณีมีการเทียบโอน)
  • ระเบียนสะสม (ฉบับจริง 1 ฉบับ) (ถ้ามี)
  • เอกสารส่งตัวจากโรงเรียนเดิม (แบบ พฐ. 19/1 หรือ แบบ บค. 20) (ฉบับจริง 1 ฉบับ) (หากโรงเรียนรับย้าย)
  • รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1 นิ้ว (ฉบับจริง 2 ฉบับ)
  • ใบมอบตัว (ฉบับจริง 1 ฉบับ)

ค่าธรรมเนียม

  • เป็นไปตามประกาศของโรงเรียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Scroll Up