การควบคุมสิทธิ

การควบคุมสิทธิ

โอนสิทธิให้ทายาท

การโอนสิทธิการเข้าทำประโยชน์ให้ทายาทเกษตรกรผู้ได้รับ ส.ป.ก.4-01 ไม่ประสงค์จะทำประโยชน์ในที่ดินต่อไปและต้องการโอนสิทธิให้แก่ทายาท ทำได้ดังนี้

ยื่นคำขอ ยื่นคำขอที่ ส.ป.ก. จังหวัด พร้อมบัญชีเครือญาติบัตรประชาชนทะเบียนบ้าน สูติบัตร ทะเบียนสมรส ฯลฯ
ผู้รับโอน คู่สมรสบุตร (ยกเว้นบุตรบุญธรรม)บิดา มารดา ของเกษตรกรพี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกันพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน
หลานของเกษตรกร คู่สมรสที่หย่าขาด ซึ่งเป็นเกษตรกรและไม่มีที่ดินทำกิน
ผู้มีอำนาจพิจารณา ปฏิรูปที่ดินจังหวัด กรณีโอนให้แก่คู่สมรสและบุตรเพียงคนเดียว คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกรณีทายาทนอกเหนือจากคู่สมรสและบุตร
กรณีแบ่งโอนแก่บุตร และกรณีโอนให้แก่คู่สมรสที่หย่าขาด
การแจ้งผล แจ้งผลเป็นหนังสือและให้สิทธิอุทธรณ์คัดค้าน
การอุทธรณ์ ยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่รับแจ้งที่ ส.ป.ก จังหวัด
การยื่นฟ้องศาลปกครอง ยื่นหนังสือต่อศาลปกครองภายใน 90 วัน นับแต่วันได้รับแจ้ง ผลอุทธรณ์

หลักเกณฑ์

1. การที่จะโอนสิทธิได้จะต้องมีเหตุผลและความจำเป็น เช่น
– ผู้ได้รับ ส.ป.ก. 4-01 ชราภาพ หรือมีอายุ  60  ปีขึ้นไป
–  เจ็บป่วย หรือกายพิการจนไม่สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้
–  ผู้ได้รับ ส.ป.ก.ไปประกอบอาชีพอื่น

2. ผู้ที่จะรับโอนสิทธิต้องเป็นเกษตรกร

3. ผู้ที่จะรับโอนสิทธิ
– บุตร (ต้องไม่ใช่บุตรบุญธรรม)
– บิดา – มารดา ของเกษตรกร
– พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
– พี่น้องร่วมบิดา หรือ ร่วมมารดาเดียวกัน
– หลานเกษตรกร (บุตรของบุตร, บุตรของพี่หรือน้องเกษตรกร)

เอกสารหลักฐาน

 • ผู้โอน
  – บัตรประจำตัวประชาชน ทั้งของตนเองและคู่สมรส
  – ทะเบียนบ้าน ทั้งของตนเองและคู่สมรส
  – สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
  – ใบมรณบัตร กรณีคู่สมรสของผู้โอนเสียชีวิต
  – เอกสาร ส.ป.ก. 4-01
 • ผู้รับโอน
  – บัตรประจำตัวประชาชน ทั้งของตนเองและคู่สมรส
  – ทะเบียนบ้าน ทั้งของตนเองและคู่สมรส
  –  สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
  – สูติบัตร

อัตราค่าธรรมเนียม

 • ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการโอน

โอนสิทธิตามสัญญาเช่า /เช่าซื้อ

ผู้เช่าหรือเช่าซื้อที่ดินขอ ส.ป.ก. ไม่ประสงค์จะทำประโยชน์ในที่ดินต่อไป และต้องการโอนสิทธิให้แก่ทายาท ทำได้ดังนี้

ยื่นคำขอ ยื่นคำขอที่ ส.ป.ก.จังหวัดพร้อมบัญชีเครือญาติ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สูติบัตร ทะเบียนสมรส ฯลฯ
ผู้รับโอน คู่สมรสบุตร (รวมถึงบุตรบุญธรรม) บิดา มารดาของเกษตรกร พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน
หลานของเกษตรกรเพียงรายเดียว ยกเว้นที่ดินแบ่งได้และต้องรับโอนทั้งที่ทำการเกษตรและที่อยู่อาศัย
อำนาจพิจารณา คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
การแจ้งผล แจ้งเป็นหนังสือ และแจ้งสิทธิอุทธรณ์
การอุทธรณ์ ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้ง (ตาม พรบ.วิปกครอง พ.ศ.2539) ที่ ส.ป.ก จังหวัด
การยืนฟ้องศาลปกครอง ยื่นเป็นหนังสือต่อศาลปกครองภายใน 90 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งผลอุทธรณ์

หลักเกณฑ์

1. การที่จะโอนสิทธิได้จะต้องมีเหตุผลและความจำเป็น เช่น
– ผู้ได้รับ ส.ป.ก. 4-01 ชราภาพ หรือมีอายุ 60 ปีขึ้นไป
– เจ็บป่วย หรือกายพิการจนไม่สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้
– ผู้ได้รับ ส.ป.ก.ไปประกอบอาชีพอื่น

2. ผู้ที่จะรับโอนสิทธิต้องเป็นเกษตรกร

3. ผู้ที่จะรับโอนสิทธิ
– บุตร (รวมบุตรบุญธรรม)
– บิดา – มารดา ของเกษตรกร
– พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
– พี่น้องร่วมบิดา หรือ ร่วมมารดาเดียวกัน
– หลานเกษตรกร (บุตรของบุตร,บุตรของพี่หรือน้องเกษตรกร)

เอกสารหลักฐาน

 • ผู้โอน
  – บัตรประจำตัวประชาชน ทั้งของตนเองและคู่สมรส
  – ทะเบียนบ้าน ทั้งของตนเองและคู่สมรส
  – สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
  – ใบมรณบัตร กรณีคู่สมรสของผู้โอนเสียชีวิต
  – สัญญาเช่า, เช่าซื้อ
 • ผู้รับโอน
  – บัตรประจำตัวประชาชน ทั้งของตนเองและคู่สมรส
  – ทะเบียนบ้าน ทั้งของตนเองและคู่สมรส
  – สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
  – สูติบัตร

อัตราค่าธรรมเนียม

 • ชำระค่าโอนร้อยละ 1 ของราคาประเมินของกรมที่ดิน

ตกทอดทางมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์

ผู้ได้รับ ส.ป.ก.4-01  ถึงแก่ความตายทายาทของเกษตรกรผู้ได้รับ ส.ป.ก.4-01 สามารถยื่นคำขอเข้ารับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ได้ดังนี้

ยื่นคำขอ ยื่นคำขอที่ ส.ป.ก.จังหวัดพร้อมบัญชีเครือญาติ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สูติบัตร ทะเบียนสมรส ใบมรณะบัตร ฯลฯ
ผู้รับมรดก คู่สมรส บุตร(ยกเว้นบุตรบุญธรรม) บิดา มารดาของเกษตรกร พี่น้องร่วมบิดา มารดา เดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันซึ่งเป็นเกษตรและไม่มีที่ดินทำกิน
อำนาจการพิจารณา ปฏิรูปที่ดินจังหวัด กรณีคู่สมรสหรือบุตรเพียงคนเดียวขอรับคณะกรรมการปฏิบัติรูปที่ดินจังหวัดกรณีนอกเหนือจากคู่สมรสและบุตร
การแจ้งผล แจ้งผลเป็นหนังสือและให้สิทธิอุทธรณ์คัดค้าน
การอุทธรณ์ ยื่นอุธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่รับแจ้งที่ ส.ป.ก.จังหวัด
การยื่นฟ้องศาลปกครอง ยื่นหนังสือต่อศาลปกครองภายใน 90 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งอุทธรณ์


หลักเกณฑ์

1.ให้สิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินตกแก่ทายาท ซึ่งเป็นสามี หรือภรรยา กรณีไม่มีหรือไม่ขอรับให้ ตกแก่ทายาทโดยธรรมเฉพาะบุตรที่เป็นเกษตรกร และบรรลุนิติภาวะ

2. กรณีทายาทเป็นบุตร บุตรทุกคนต้องมาเซ็นชื่อ ยินยอม

เอกสารหลักฐาน

 • เจ้ามรดก
  – บัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน
  – ใบมรณบัตรของเจ้ามรดก
  – เอกสาร ส.ป.ก. 4-01
 • ผู้รับมรดก
  – บัตรประจำตัวประชาชน ทั้งของตนเองและคู่สมรส
  – ทะเบียนบ้าน ทั้งของตนเองและคู่สมรส
  – สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
  – สูติบัตร
 • ทายาทคนอื่น ๆ
  – บัตรประจำตัวประชาชน
  – ทะเบียนบ้าน
  –  สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
  –  หมายเหตุ : กรณีทายาทเป็นบุตร บุตรทุกคนต้องมาเซ็นชื่อ ยินยอม

อัตราค่าธรรมเนียม

 • ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการโอน

รับมรดกสิทธิตามสัญญาเช่า/เช่าซื้อ

การรับมรดกสิทธิตามสัญญาเช่า/เช่าซื้อ ผู้เช่าหรือเช่าซื้อที่ดินของ ส.ป.ก.ถึงแก่ความตามทายาทสามารถยื่นคำขอรับมรดกสิทธิได้ดังนี้

ยื่นคำขอ ยื่นคำขอที่ ส.ป.ก.จังหวัดพร้อมบัญชีเครือญาติ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สูติบัตร ทะเบียนสมรส ใบมรณะบัตร ฯลฯ
ผู้รับมรดก คู่สมรส บุตร(ยกเว้นบุตรบุญธรรม) บิดา มารดาของเกษตรกร พี่น้องร่วมบิดา มารดา เดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันซึ่งเป็นเกษตรและไม่มีที่ดินทำกิน
อำนาจการพิจารณา คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
การแจ้งผล แจ้งเป็นหนังสือและแจ้งสิทธิอุทธรณ์
การอุทธรณ์ ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้ง (ตาม พรบ.วิปกครอง พ.ศ.2539) ที่ ส.ป.ก.จังหวัด
การยื่นฟ้องศาลปกครอง ยื่นหนังสือต่อศาลปกครองภายใน 90 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งผลอุทธรณ์

หลักเกณฑ์

 1. ให้สิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินตกแก่ทายาท ซึ่งเป็นสามี หรือภรรยา กรณีไม่มีหรือไม่ขอรับให้ ตกแก่ทายาทโดยธรรมเฉพาะบุตรที่เป็นเกษตรกร และบรรลุนิติภาวะ
 2. กรณีทายาทเป็นบุตร บุตรทุกคนต้องมาเซ็นชื่อ ยินยอม

เอกสารหลักฐาน

 • เจ้ามรดก
  – บัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน
  – ใบมรณบัตรของเจ้ามรดก
  – สัญญาเช่า, เช่าซื้อ
 • ผู้รับมรดก
  – บัตรประจำตัวประชาชน ทั้งของตนเองและคู่สมรส
  – ทะเบียนบ้าน ทั้งของตนเองและคู่สมรส
  – สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
  – สูติบัตร
 • ทายาทคนอื่น ๆ
  – บัตรประจำตัวประชาชน
  – ทะเบียนบ้าน
  – สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
  – หมายเหตุ : กรณีทายาทเป็นบุตร บุตรทุกคนต้องมาเซ็นชื่อ ยินยอม

อัตราค่าธรรมเนียม

 • ชำระค่าโอนร้อยละ 1 ของราคาประเมินของกรมที่ดิน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่มา https://www.alro.go.th/alro_th/main.php?filename=index

 

Scroll Up