การขอวุฒิการศึกษา กรณี สูญหาย

การขอวุฒิการศึกษา กรณี สูญหาย

เอกสารหลักฐาน

  • ใบแจ้งความจากสถานีตำรวจ
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • รูปถ่ายหน้าตรง เสื้อเชิ้ตสีขาว ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (แล้วแต่สถานศึกษากำหนด)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)

วิธีการดำเนินการ

  • แจ้งความที่สถานีตำรวจในท้องที่ที่เอกสารสูญหาย
  • นำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ติดต่อที่สถานศึกษาที่จบการศึกษาเพื่อขอออกใบแทน วุฒิการศึกษาใหม่
  • ขั้นตอนการ ดำเนินการจะขึ้นอยู่กับแต่สถานศึกษาเป็นผู้กำหนด

สถานที่แจ้งขอออกเอกสารวุฒิการศึกษา

  • สถานศึกษาเดิมที่ออกเอกสารใบวุฒิการศึกษา

หมายเหตุ กรณีที่โรงเรียนยกเลิกกิจการ หรือ ปิดการเรียนการสอนแล้ว ให้ตรวจสอบหน่วยงานต้นสังกัดที่ดูแลรับผิดชอบ เช่น

  • พื้นที่กรุงเทพมหานคร ติดต่อที่
   • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สพป.
   • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สพม.
   • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
   • สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
   • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (เดิมชื่อ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
  • พื้นที่ต่างจังหวัด ติดต่อที่
   • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบต้นสังกัด
   • สำนักงานกศน.จังหวัด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Scroll Up