เกณฑ์การเข้าศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เกณฑ์การเข้าศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การรับแจ้งเด็กเกณฑ์เข้าเรียน

หลักเกณฑ์/เงื่อนไข

  • พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองที่มีเด็กอายุ 7 ปีขึ้นไป
  • ต้องไปแจ้งที่ฝ่ายศึกษาธิการเขตหรือหรือโรงเรียนในสังกัดพื้นที่ที่เด็กมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
  • ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ถึง 31 มกราคม ของทุกปี

หลักฐาน

  • สูติบัตรตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ (ของเด็ก)
  • ทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ (ของเด็ก)

สถานที่ติดต่อสอบถาม

  • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  • ฝ่ายศึกษาธิการเขต หรือโรงเรียนในเขตที่เด็กมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

การยกเว้นและขอผ่อนผันเด็ก ที่มีอายุครบเกณฑ์การศึกษาที่ไม่สามารถเข้าเรียนตามปกติ

หลักเกณฑ์/เงื่อนไข

  • พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองที่มีเด็กอายุ 7 ปีขึ้นไป หรือมีอายุครบเกณฑ์การศึกษา แต่เด็กมีร่างกายไม่สมประกอบ หรือพิการจนไม่สามารถเข้าเรียนตามปกติได้
  • ให้ผู้ปกครองของเด็กติดต่อขอรับการยกเว้นการเข้าเรียนโดยติดต่อได้ที่ ฝ่ายศึกษาธิการเขตหรือโรงเรียนในพื้นที่ที่เด็กมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

เอกสาร/หลักฐาน

  • สูติบัตร หรือใบเกิดของเด็ก
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าร่างกายของเด็กทุพพลภาพไม่สมประกอบ

สถานที่ติดต่อสอบถาม

  • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  • ฝ่ายศึกษาธิการเขต หรือโรงเรียนในเขตที่เด็กมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Scroll Up