การออกเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Certificate-E.C.)

การออกเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Certificate-E.C.)

คุณสมบัติ

  • ผู้ลี้ภัยทางการเมือง
  • เด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยในความดูแลของกรมประชาสงเคราะห์
  • คนต่างด้าวที่ทำหนังสือเดินทางสูญหาย ซึ่งไม่มีสถานทูตหรือสถานกงสุลของคนชาตินั้นในประเทศไทย
  • ทารกของคนต่างด้าว ซึ่งไม่มีสถานทูตหรือสถานกงสุลของคนชาตินั้นในประเทศไทย

ค่าธรรมเนียม

  • 300 บาท

สถานที่ยื่นคำร้อง

  • กรมการกงสุล กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว ชั้น 3 (ช่อง 102-109)
  • ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210
  • โทร 0-2203-5000 ต่อ 33319 หรือ 33321 หรือโทร 0-2575-1062 โทรสาร 0-2575-1066

เอกสาร / หลักฐาน

  • แบบฟอร์มคำร้องกรอกข้อความสมบูรณ์
  • หนังสือแจ้งความ (กรณีเป็นคนต่างด้าวที่ทำหนังสือเดินทางสูญหายและไม่มีสถานทูต / สถานกงสุลของคนชาตินั้นในประเทศไทย) พร้อมสำเนาภาพถ่าย 2 ชุด
  • บัตรโดยสารเครื่องบินที่ยืนยันการจองเรียบร้อย พร้อมสำเนา 2 ชุด
  • รูปถ่ายขนาด 2-2 นิ้วครึ่ง จำนวน 3 รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายมานานไม่เกิน 6 เดือน
  • หนังสือแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย (กรณีเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมือง) พร้อมสำเนาภาพถ่าย 2 ชุด
  • สูติบัตร (กรณีเด็กเกิดใหม่) พร้อมสำเนาภาพถ่าย 2 ชุด
  • หนังสือจากกรมประชาสงเคราะห์ (กรณีชาวต่างชาติรับเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยในความดูแลของกรมประชาสงเคราะห์) พร้อมสำเนาภาพถ่าย 2 ชุด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

Scroll Up