การออกหนังสือเดินทางคนต่างด้าว (Travel Document for Aliens-T.D.)

การออกหนังสือเดินทางคนต่างด้าว (Travel Document for Aliens-T.D.)

คุณสมบัติ

  • คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย หรือบุคคลที่ไม่อาจขอรับหรือถูกปฏิเสธการออกหนังสือเดินทางหรือเอกสารเดินทางจากทางการของประเทศที่ตนเคยได้รับสัญชาติเดิม
  • บุคคลไร้สัญชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
  • คนต่างด้าวที่ได้รับถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทยภายใต้โครงการให้ถิ่นที่อยู่ถาวรแก่คนต่างด้าวภายใต้โครงการลงทุนเป็นกรณีพิเศษ 10 ล้านบาท

อายุเอกสาร

  • 1 ปี

ค่าธรรมเนียม

  • 500 บาท

สถานที่ยื่นคำร้อง

  • กรมการกงสุล กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว ชั้น 3 (ช่อง 102-109)
  • ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210
  • โทร 0-2203-5000 ต่อ 33319 หรือ 33321 หรือโทร 0-2575-1062 โทรสาร 0-2575-1066

เอกสาร / หลักฐาน

  • แบบฟอร์มคำร้องกรอกข้อความสมบูรณ์
  • ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
  • ทะเบียนบ้าน
  • ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ถ้ามี)
  • เอกสารเดินทางคนต่างด้าวเล่มเดิม (ถ้ามี)
  • หนังสือแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย กรณีถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (สีชมพู) หรือบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (สีขาว)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

Scroll Up