ประเทศที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับเข้าราชอาณาจักรไทย

ประเทศที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับเข้าราชอาณาจักรไทย

 


หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ที่มา : http://www.consular.go.th/main/th/services/9942

Scroll Up