ประเทศที่คนไทยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา

ประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา

 


 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ที่มา : http://www.consular.go.th/main/th/services/9942

Scroll Up