การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน สปก. 4-01

การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน สปก. 4-01

เอกสารหลักฐาน

ผู้โอน

  • เอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01
  • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้โอนและคู่สมรส
  • ทะเบียนบ้านของผู้โอนและคู่สมรส

*กรณีที่ผู้โอนเสียชีวิตต้องมีใบมรณบัตรประกอบคำขอด้วย

ผู้รับโอน

  • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับโอน
  • ทะเบียนบ้านของผู้รับโอน

สถานที่การยื่นคำขอจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ส.ป.ก. 4-01

  • สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในพื้นที่ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่มา https://www.alro.go.th/alro_th/main.php?filename=index

Scroll Up