วีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราวเพื่อการพำนักในราชอาณาจักรระยะยาว 10 ปี (Long Stay O-X)

วีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราวเพื่อการพำนักในราชอาณาจักรระยะยาว 10 ปี (Long Stay O-X)

คุณสมบัติ

          การตรวจลงตราสำหรับคนต่างชาติซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า 50 ปีบริบูรณ์ ซึ่งประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อการพักผ่อน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • คนต่างด้าวทุกสัญชาติ อายุ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (นับถึงวันยื่นคำร้อง)
  • มีสัญชาติและถือหนังสือเดินทางของประเทศต่อไปนี้
   • สหราชอาณาจักร
   • ออสเตรเลีย
   • เดนมาร์ก
   • ฟินแลนด์
   • ฝรั่งเศส
   • สหรัฐอเมริกา
   • เนเธอร์แลนด์
   • อิตาลี
   • นอร์เวย์
   • สวีเดน
   • สวิตเซอร์แลนด์
   • ญี่ปุ่น
   • แคนาดา
   • เยอรมนี
  • หลักเกณฑ์ทางการเงิน(ก) มีเงินฝากประจำในธนาคารไทยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท หรือ(ข) มีเงินฝากประจำในธนาคารไทยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 1.8 ล้านบาทและมีรายได้ประจำต่อปีไม่น้อยกว่า 1.2 ล้านบาท โดยภายใน 1 ปี จะต้องมีเงินฝากประจำในธนาคารไทยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท

   ให้คงเงินในหัวข้อ (ก) หรือ (ข) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี เมื่อครบระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ให้ถอนเงินนั้นได้ทั้งนี้ จะต้องมีเงินฝากเหลือในบัญชีไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านบาท ซึ่งการถอนเงินฝากจะถอนได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่ารักษาพยาบาล ซื้อคอนโดมิเนียม ซื้อยานพาหนะ และการศึกษาของบุตร ในประเทศไทยเท่านั้น

  • ไม่มีประวัติที่เป็นภัยต่อความมั่นคง ทั้งต่อประเทศไทยและประเทศที่ตนมีสัญชาติหรือประเทศที่ตนมีถิ่นพำนักถาวร
  • ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2535) ได้แก่ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง โรคยาเสพติดให้โทษ โรคซิฟิลิส ระยะที่ 3
  • มีกรมธรรม์ประกันสุขภาพของไทยคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่พำนักในราชอาณาจักร โดยมีจำนวนเงินประกันภัยสำหรับค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่า 40,000 บาท และกรณีผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า 400,000 บาท ซึ่งผู้ประสงค์ที่จะขอรับการตรวจลงตราสามารถหาข้อมูลและซื้อกรมธรรม์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ longstay.tgia.org
  • คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายสามารถขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวรหัส “O-X” (Non – O – X) เพื่อติดตามเข้ามาพำนักระยะยาวได้ ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ได้รับการตรวจลงตรา Non O-X ทำงาน

อายุวีซ่า

  • 5 + 5 ปี (Multiple Entries)

ค่าธรรมเนียม

  • 10,000 บาท

สถานที่ยื่นคำร้อง

  • ยื่นคำร้องในประเทศไทย : สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
  • ยื่นคำร้องในต่างประเทศ : สถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลใหญ่ ในประเทศของตนหรือที่ตนมีถิ่นพำนักถาวร หรือที่มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศของตนเท่านั้น

เอกสาร / หลักฐาน

  • หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้ได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  • แบบฟอร์มการขอรับการตรวจลงตรา (พร้อมรูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3 ชุด
  • แบบฟอร์มประวัติส่วนตัว จำนวน 1 ชุด
  • หลักฐานด้านการเงิน (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
   • หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากของธนาคารพร้อมระบุข้อมูลสำหรับติดต่อธนาคารสำเนาสมุดบัญชีคู่ฝาก และเอกสารใบแจ้งรายการเดินบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ซึ่งแสดงเงินฝากประจำ จำนวนเงินไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท ในบัญชีธนาคารพาณิชย์ไทยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
   • หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากของธนาคารพร้อมระบุข้อมูลสำหรับติดต่อธนาคารสำเนาสมุดบัญชีคู่ฝาก และเอกสารใบแจ้งรายการเดินบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ซึ่งแสดงเงินฝากประจำ จำนวนเงินไม่น้อยกว่า 1.8 ล้านบาท ในบัญชีธนาคารพาณิชย์ไทยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย และหนังสือรับรองรายได้ประจำต่อปีไม่น้อยกว่า 1.2 ล้านบาท โดยเมื่อเดินทางเข้าประเทศไทยแล้ว จะต้องมีเงินฝากในบัญชีธนาคารพาณิชย์ไทย ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาทภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี
  • เอกสารหรือหลักฐานรับรองความประพฤติ หรือหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมจากประเทศที่คนต่างด้าวถือสัญชาติและหากคนต่างด้าวมีถิ่นพำนักถาวรอยู่ในประเทศอื่น ต้องมีเอกสารดังกล่าวจากประเทศที่คนต่างด้าวมีถิ่นพำนักถาวรด้วย
  • ใบรับรองแพทย์จากประเทศที่ยื่นคำร้องที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2535 ได้แก่ โรคเรื้อน (Leprosy) วัณโรคในระยะอันตราย (Tuberculosis) โรคเท้าช้าง (Elephantiasis) โรคยาเสพติดให้โทษ (drug addiction) และโรคซิฟิลิสในระยะที่ 3 (third stage of Syphilis) ทั้งนี้ ใบรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
  • สำเนาหลักฐานการมีประกันภัย (ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนด) และกรมธรรม์ประกันสุขภาพของไทย โดยมีจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับค่าพยาบาลในกรณีผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่า 40,000 บาท และในกรณีผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า 400,000 บาท ซึ่งผู้ประสงค์ที่จะขอรับการตรวจลงตราสามารถศึกษาและซื้อกรมกธรรม์ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ longstay.tgia.org
  • คู่สมรส ที่ชอบด้วยกฎหมาย (ไม่จำกัดอายุ) ที่มีสัญชาติและถือหนังสือเดินทางของ 14 ประเทศข้างต้น ให้ผู้ร้องแสดงหลักฐานทะเบียนสมรสประกอบคำร้องของทั้งผู้ร้อง และคู่สมรส และต้องเตรียมเอกสารเตามข้างต้น
  • บุตร ที่ชอบด้วยกฎหมาย อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ (รวมถึงบุตรบุญธรรม) ให้ผู้ร้องแสดงสำเนาสูติบัตรหรือเอกสารรับรองความเป็นบุตร และต้องเตรียมเอกสารตามข้อ 1 – 3 และ ข้อ 7

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • คนต่างด้าวที่ได้รับการตรวจลงตรา “Non O-X” เมื่อเดินทางเข้าประเทศไทยแล้ว สามารถขอเปลี่ยนจาก Non O-X เป็นประเภท/รหัสอื่นได้ โดยติดต่อยื่นคำร้องที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทั้งนี้ การตรวจลงตรา Non O-X ของคู่สมรสติดตามและบุตรจะสิ้นสุดลงและถูกเปลี่ยนไปตามผู้ขอหลัก อย่างไรก็ดี คู่สมรสสามารถแยกขอรับ Non O-X ให้ตัวเองได้ หากมีคุณสมบัติและเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
  • คนต่างด้าวที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทอื่นที่ไม่ใช่ Non O-X รวมถึงคนต่างด้าวที่ได้รับสิทธิยกเว้นการตรวจลงตรา และเดินทางเข้าประเทศไทยแล้ว สามารถเปลี่ยนเป็นประเภท Non O-X ได้หากมีคุณสมบัติและเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ โดยติดต่อยื่นคำร้องที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
  • ในกรณี่คุณสมบัติไม่ครบสำหรับการขอรับการตรวจลงตรา “ O – X ” คู่สมรสติดตามและบุตรสามารถขอับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวรหัสอื่นๆ ได้ เช่น รหัส “O” หรือ “O – A” (Long Stay) หรือ “ED”
  • การอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยจะสิ้นสุดลงเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองตรวจพบ กรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
   • เมื่อครบระยะเวลา 1 ปี มีเงินในบัญชีเงินฝากน้อยกว่า 3,000,000 บาท
   • ในปีที่ 2 มีเงินฝากในบัญชีเหลือน้อยกว่า 1,500,000 บาท และค่าใช้จ่ายไม่ได้เป็นไปเพื่อการใช้จ่ายในราชอาณาจักร เช่น สำหรับการรักษาพยาบาล ซื้อคอนโดมิเนียม ซื้อยานพาหนะและ การศึกษาของบุตร
   • ไม่มีกรมธรรม์ประกันสุขภาพ
   • ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต
   • มีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าเป็นภัยต่อสังคมหรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชนหรือความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
   • กรณีคู่สมรส/บุตร ที่ใช้สิทธิติดตาม หากภายหลังการอนุญาตของผู้มีสิทธิหลักสิ้นสุดลง การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของผู้ติดตามย่อมสิ้นสุดลงด้วยหากบุตรอายุเกิน 20 ปีบริบูรณ์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

Scroll Up