การอนุญาตให้ใช้ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์

การอนุญาตให้ใช้ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์

คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)ได้อาศัยอำนาจตาม มาตรา 30 วรรค 5 แห่ง พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 กำหนดระเบียบว่าด้วยการอนุญาต และ การปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2541 ส.ป.ก.จึงได้กำหนดดังนี้

พื้นที่ที่ขอใช้ที่ดิน

 • ในเขตปฏิรูปทีดิน

กิจการที่ขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฎิรูปที่ดินตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด เช่น

 • กิจการทางวิชาการเกษตร
 • กิจการการประกันราคาพืชผล
 • การพัฒนาอาชีพ
 • การจำหน่าย
 • การตลาด

ผู้ที่มีสิทธิยื่นคำขอ

 • บุคคลธรรมดาหมายความรวมถึงเกษตรกรด้วย
 • นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและมีวัตถุประสงค์ดำเนินกิจการตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด

สถานที่ยื่น

 • ส.ป.ก จังหวัดที่ที่ดินตั้งอยู่

เอกสารที่ยื่น

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • แผนงานและโครงการ
 • กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคลให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองของนายทะเบียน หุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมทั้งวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล

ขั้นตอนการพิจารณา 

 • ส.ป.ก จังหวัดตรวจสอบคำขอและเอกสารเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนจึงออกใบรับ

ผู้มีอำนาจพิจารณา 

 • คปจ. ถ้ากรณีเป็นคนต่างด้าวเป็นของ คปก.

สิทธิที่ได้รับ 

 • สัญญาเช่า หรือ
 • สัญญาเช่าซื้อ หรือ
 • สัญญาเข้าทำประโยชน์

ขนาดของที่ดิน 

 • เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่

ระยะเวลา

 • แบบสัญญาเช่าที่ดิน สัญญาเช่าไม่เกิน 3 ปี
 • แบบสัญญาเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ใช้จนหว่าจะหมดความจำเป็น

การแจ้งผล 

 • ส.ป.ก จังหวัด มีหน้าที่ในการแจ้งผลพร้อมนัดหมายการทำสัญญา

การอุทธรณ์ 

 • หากผู้ขออนุญาตไม่พอใจผลการพิจารณาสามารถยื่นอุทธรณ์ โดยยื่นต่อ ส.ป.ก.จังหวัด ที่ที่ดินตั้งอยู่ โดย ส.ป.ก. จังหวัด จะรวบรวมเอกสารหลักฐานเสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) พิจารณาวินิจฉัย และมติของ คปก. ให้ถือเป็นที่สุด และหากไม่เห็นด้วยกับผลการอุทธรณ์ ผู้ขอรับอนุญาต สามารถใช้สิทธิทางศาลปกครองได้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่มา https://www.alro.go.th/alro_th/main.php?filename=index

Scroll Up