วีซ่าประเภทราชการ (Official Visa)

วีซ่าประเภทราชการ (Official Visa)

คุณสมบัติ

    • การตรวจลงตราประเภทนี้จำกัดเฉพาะการขอรับการตรวจลงตราเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ และผู้ร้องจะต้องถือ หนังสือเดินทางราชการ หรือ หนังสือเดินทางสหประชาชาติ (UN Laissez-Passer) ซึ่งเทียบเท่าหนังสือเดินทางราชการเท่านั้น

ระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักร

    • 90 วันต่อครั้ง

ค่าธรรมเนียม

    • ยกเว้นค่าธรรมเนียม

เอกสารประกอบการพิจารณา

    • หนังสือนำจากกระทรวงการต่างประเทศ หรือจากสถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุล / หน่วยราชการ ของประเทศผู้ขอ หรือจากหน่วยงาน หรือองค์กรของสหประชาชาติที่ผู้ร้องสังกัดอยู่หรือจากหน่วยราชการของไทย โดยหนังสือรับรองจะต้องระบุชื่อ ตำแหน่ง และวัตถุประสงค์การเดินทางให้ชัดเจน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

Scroll Up