วีซ่าประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร (Transit Visa)

วีซ่าประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร (Transit Visa)

คุณสมบัติ

          การตรวจลงตราประเภทนี้จะออกให้แก่คนต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการใดการหนึ่งดังต่อไปนี้

  • เพื่อเดินทางผ่านราชอาณาจักร (TS)
  • เพื่อเล่นกีฬา (S)
  • เป็นผู้ควบคุมพาหนะหรือเป็นคนประจำพาหนะที่เข้ามายังท่า สถานีหรือท้องที่ในราชอาณาจักร (C)

อายุวีซ่า

  • 3 เดือน

ระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักร

  • 30 วัน ต่อครั้ง

ค่าธรรมเนียม

  • 800 บาท (ไม่เกิน 4 ครั้ง)

จำนวนเงินติดตัว (ไม่น้อยกว่า)

  • จำนวนเงินที่คนต่างด้าวต้องมีติดตัวขณะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรต้องมีเงินหรือเอกสารที่จะพึงจ่ายหรือแลกเปลี่ยนได้เป็นมูลค่าเท่ากับอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยไม่น้อยกว่าที่กำหนด 10,000 บาท / คน และ 20,000 บาท / ครอบครัว

เอกสาร / หลักฐาน

  • หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง อายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  • แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อความสมบูรณ์
  • รูปถ่ายขนาด 2 ½ นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน /ไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ)
  • บัตรโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ หรือที่จะเดินทางไปยังประเทศที่สาม
  • สำหรับ (TS) วีซ่าของประเทศที่สามในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
  • สำหรับ (S) หนังสือเชิญให้เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬา
  • สำหรับ (C) หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ควบคุมพาหนะหรือเป็นคนประจำพาหนะที่เข้ามายังท่า สถานีหรือท้องที่ในราชอาณาจักร
  • ทั้งนี้ อาจขอให้แสดงเอกสารเพิ่มเติมหรือสัมภาษณ์ผู้ขอรับการตรวจลงตราด้วย

หมายเหตุ : คนต่างด้าวที่ประสงค์จะขยายระยะเวลาพำนักในประเทศไทยหรือเปลี่ยนแปลงประเภทวีซ่า ต้องยื่นคำร้อง ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โทร. 02-141-9889 เว็บไซต์ http://www.immigration.go.th/ การพิจารณาอนุมัติขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมือง


หน่วยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงการต่างประเทศ , สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Scroll Up