หนังสือเดินทางชั่วคราว

หนังสือเดินทางชั่วคราว

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

  • สำหรับออกให้คนไทยที่ทำหนังสือเดินทางสุญหายหรือหมดอายุ ระหว่างอยู่ต่างประเทศและมีความจำเป็นเร่งด่วน ไม่อาจรอการออกหนังสือเดินทาง E-Passport ซึ่งต้องส่งไปผลิตเล่มที่กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯ ได้ และมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเดินทางไปต่างประเทศ
  • ในกรณีที่หนังสือเดินทางสูญหาย สามารถนำหลักฐานไปยื่นขอหนังสือเดินทางชั่วคราวได้ แต่จะต้องตรวจสอบว่า ประเทศที่จะเดินทางไปนั้นรับหนังสือเดินทางชั่วคราวอายุ 1 ปีหรือไม่

ข้อควรทราบ

  • หนังสือเดินทางชั่วคราวไม่มี machine readable bar code และเขียนด้วยลายมือ ซึ่งหากนำไปขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) บางประเทศอาจไม่ยอมรับ และหลายประเทศในยุโรปไม่ยอมให้ผู้ที่หนังสือเดินทางชั่วคราวเข้าประเทศ เนื่องจากไม่มี machine readable bar code ดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ International Civil Aviation Organisation (ICAO)
  • ฉะนั้น ผู้ร้องจะต้องติดต่อสอบถามไปยังสถานทูตของประเทศต่าง ๆ ที่จะเดินทางไป หรือจะไปขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) ก่อนเสมอ ว่าสามารถใช้หนังสือเดินทางชั่วคราวได้หรือไม่

เอกสาร/หลักฐาน กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย

  • ใบแจ้งความ (ถ้ามี)
  • สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิม (ถ้ามี)
  • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
  • รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ ใช้ในหนังสือเดินทาง จำนวน 3 รูป
  • แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว จำนวน 2 ชุด
  • บันทึกสอบสวนจำนวน 2 ชุด
  • บันทึกประกอบคำร้องกรณีหนังสือเดินทางสูญหายจำนวน 2 ชุด

เอกสาร/หลักฐาน กรณีกรณีหนังสือเดินทางหมดอายุ

  • หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
  • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
  • รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ใช้ในหนังสือเดินทาง จำนวน 3 รูป
  • แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว จำนวน 2 ชุด
  • บันทึกสอบสวน จำนวน 2 ชุด

เอกสาร/หลักฐาน สำหรับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี    

1. บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดา – มารดาจดทะเบียนสมรสกันแล้ว 

  • รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ ใช้ในหนังสือเดินทาง จำนวน 3 รูป
  • หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
  • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด  
  • สำเนาสูติบัตรไทย จำนวน 2 ชุด
  • สำเนาทะเบียนสมรสของบิดา – มารดา จำนวน 2 ชุด
  • สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา – มารดา จำนวน 2 ชุด
  • สำเนาบัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านของบิดา – มารดา (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย) จำนวน 2 ชุด   

2. บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดา – มารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส 

  • รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ใช้ในหนังสือเดินทาง จำนวน 3 รูป  
  • หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
  • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด  
  • สำเนาสูติบัตรไทยจำนวน 2 ชุด
  • สำเนาใบปกครองบุตร (ป.ค.14) จำนวน 2 ชุด
  • สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา – มารดา จำนวน 2 ชุด
  • สำเนาบัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านของบิดา-มารดา (เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย) จำนวน 2 ชุด

3. บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดา – มารดาได้จดทะเบียนหย่าเเล้ว 

  • รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ใช้ในหนังสือเดินทาง จำนวน 3 รูป
  • หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
  • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด  
  • สำเนาสูติบัตรไทย จำนวน 2 ชุด
  • สำเนาทะเบียนหย่าและบันทึกการหย่าของบิดา – มารดา จำนวน 2 ชุด
  • สำเนาบันทึกการหย่าที่ระบุผู้มีอำนาจในการปกครองบุตร จำนวน 2 ชุด
  • สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา – มารดา จำนวน 2 ชุด
  • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองบุตร จำนวน 2 ชุด

อายุการใช้งาน

  • 1 ปี

ค่าธรรมเนียม

  • โปรดตรวจสอบกับสถานทูตไทยในต่างประเทศที่เข้ารับรับบริการ

สถานที่ติดต่อ

  • สถานทูตไทยในต่างประเทศ (โปรดตรวจสอบวันหยุดก่อนรับบริการ)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

Scroll Up