หนังสือเดินทางเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์

หนังสือเดินทางเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์

เอกสาร/หลักฐาน

  • หนังสือรับรองจากสำนักจุฬาราชมนตรีหรือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดรับรองการไปประกอบพิธีฮัจย์
  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ใช้แทนได้ตามกฎกระทรวงมหาดไทย เช่น บัตรข้าราชการ
  • ถ้าผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์เป็นผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ยึดระเบียบการทำหนังสือเดินทางของผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี หรือผู้เยาว์ที่มีอายุระหว่าง 15-20 ปี แล้วแต่กรณี

ขั้นตอนการยื่นขอหนังสือเดินทาง

  • รับบัตรคิว
  • ยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อตรวจสอบข้อมูล
  • ข้อมูลชีวภาพ (วัดส่วนสูง เก็บลายพิมพ์นิ้วมือนิ้วชี้ซ้ายและนิ้วชี้ขวาด้วยเครื่องสแกนเนอร์ และถ่ายรูปใบหน้า )
  • แจ้งความประสงค์หากต้องการขอรับเล่มทางไปรษณีย์
  • ชำระค่าธรรมเนียม
  • รอรับหนังสือเดินทาง

อัตราค่าธรรมเนียม

  • ค่าธรรมเนียม 400 บาท
  • หากประสงค์ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะมีค่าส่งไปรษณีย์ EMS 40 บาท

อายุการใช้งาน

  • 2 ปี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ

Scroll Up