หนังสือเดินทางประเภทพระภิกษุและสามเณร

หนังสือเดินทางประเภทพระภิกษุและสามเณร

เอกสาร / หลักฐาน

  • หนังสืออนุมัติจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  • หนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุและสามเณร
  • หนังสือเดินทางเล่มเดิม (ถ้ามี)
  • สำเนาทะเบียนบ้านหรือวัดที่มีชื่ออยู่ ณ ปัจจุบัน
  • หนังสือแต่งตั้งสมณะศักดิ์
  • ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล ถ้ามี
  • หนังสือรับรองความประพฤติจากเจ้าอาวาส ซึ่งระบุข้อความว่า ยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศเพื่อปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศมาแสดงด้วย

ค่าธรรมเนียม

  • กรณีปกติ 1,000 บาท
  • กรณีด่วน 2,000 บาท (รับเล่มวันทำการถัดไป)
  • กรณีด่วนพิเศษ 3,000 บาท (รับเล่มในวันเดียวกัน)
  • หากประสงค์ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะมีค่าส่งไปรษณีย์ EMS 40 บาท และแบบ PSP (Passport Speed Post) 60 บาท ต่อหนังสือเดินทาง 1 เล่ม

ขั้นตอนการยื่นขอหนังสือเดินทางใหม่

  • รับบัตรคิว
  • ยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อตรวจสอบข้อมูล
  • ข้อมูลชีวภาพ (วัดส่วนสูง เก็บลายพิมพ์นิ้วมือนิ้วชี้ซ้ายและนิ้วชี้ขวาด้วยเครื่องสแกนเนอร์ และถ่ายรูปใบหน้า )
  • แจ้งความประสงค์หากต้องการขอรับเล่มทางไปรษณีย์
  • ชำระค่าธรรมเนียม
  • รอรับหนังสือเดินทาง

การรับหนังสือเดินทาง

  • การรับแบบปกติ
   • รับด้วยตนเองภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ยื่นคำร้อง
   • รับทาง EMS ภายใน 5-7 วันทำการ นับจากวันที่ยื่นคำร้อง (ทุกสำนักงานยกเว้น MRT คลองเตย)
   • รับทาง PSP ภายใน 2 วันทำการ นับจากวันที่ยื่นคำร้อง (เฉพาะที่กรมการกงสุลปิ่นเกล้า , ศรีครินทร์ , มีนบุรี และMRT คลองเตย)
  • การรับเล่มด่วน
   • ในวันทำการถัดไป (ตามเวลาตามที่ระบุในใบรับเล่ม ที่ฝ่ายจ่ายเล่ม กรมการกงสุล)
   • ในวันทำการเดียวกัน (แจ้งที่จุดรับบัตรคิวก่อนเวลา 11.30 น. รับในเวลา 14.30 – 16.30 น. ที่ กรมการกงสุล)
  • เอกสารการรับเล่ม
   • ใบรับเล่มหนังสือเดินทางฉบับจริง
   • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
   • กรณีมอบอำนาจ
    • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองเอกสาร
    • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้รับมอบอำนาจ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ

Scroll Up