หนังสือเดินทางประเภทผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี

หนังสือเดินทางประเภทผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี

ระเบียบการขอหนังสือเดินทางของผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี

  • กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 7 ปี ต้องนำสูติบัตรฉบับจริง หากเป็นสำเนาต้องได้รับการรับรองสำเนาถูกต้องจาก อำเภอ/เขตมาแสดงพร้อมผู้มีอำนาจปกครอง
  • กรณีผู้เยาว์อายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง

เอกสาร / หลักฐาน

  • กรณีอายุต่ำกว่า 7 ปี ใช้สูติบัตรฉบับจริง หากเป็นสำเนาสูติบัตรต้องได้รับการรับรองจากอำเภอ/เขต
  • กรณีอายุ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง ( ไม่แนะนำให้ใช้สูติบัตร )
  • หากบิดา หรือ มารดา ไม่สามารถมาดำเนินการได้ ฝ่ายที่มาไม่ได้จะต้องมีเอกสารเหล่านี้ที่ได้รับการรับรองจากนายทะเบียนอำเภอ/นายทะเบียนเขต/นายทะเบียนท้องถิ่น
   • บัตรประจำตัวประชาชน(ฉบับจริง)
   • หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
   • หนังสือยินยอมของบิดา/มารดา ต้องผ่านการรับรองจากอำเภอ/เขต (ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องมีบิดาหรือมารดา คนใดคนหนึ่งมาแสดงตัวให้ความยินยอม)
  • หากบิดา และ มารดา ไม่สามารถมาดำเนินการได้ ต้องการมอบหมายให้ผู้อื่นพาเด็กไปทำหนังสือเดินทางแทน จะต้องมีเอกสารเหล่านี้ที่ได้รับการรับรองจากนายทะเบียนอำเภอ/นายทะเบียนเขต/นายทะเบียนท้องถิ่น
   • บัตรประจำตัวประชาชน(ฉบับจริง)
   • หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
   • หนังสือยินยอมของบิดา/มารดา ต้องผ่านการรับรองจากอำเภอ/เขต (ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องมีบิดาหรือมารดา คนใดคนหนึ่งมาแสดงตัวให้ความยินยอม)
   • หนังสือมอบอำนาจ
   • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้รับมอบ
   • แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นพาผู้เยาว์ไปขอรับหนังสือเดินทาง
   • แบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ
  • กรณีบิดา มารดาผู้เยาว์เสียชีวิต หรือ บิดา มารดาผู้เยาว์เป็นชาวต่างชาติ มิได้จดทะเบียนสมรสและ ไม่สามารถตามหาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาให้ความยินยอมได้ ให้นำคำสั่งศาลซึ่งระบุชื่อผู้มีอำนาจปกครอง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจปกครองมาแสดง
  • กรณีบิดาเลี้ยงดูบุตรแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส และไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตร ให้นำคำสั่งศาลซึ่งระบุชื่อผู้มีอำนาจปกครอง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจปกครองมาแสดง
  • กรณีมารดาเลี้ยงดูบุตรเพียงผู้เดียว โดยมิได้จดทะเบียนสมรส ให้นำบันทึกสอบปากคำมารดาเลี้ยงดูบุตร แต่เพียงผู้เดียวโดยมิเคยจดทะเบียนสมรส และบิดาไม่เคยจดทะเบียนรับรองบุตร (ปค.14 ) ที่เขต/อำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่ออกให้ และบัตรประชาชนฉบับจริงของมารดา
  • หากมีรายการแก้ไขชื่อสกุล หรือวันเดือนปีเกิด ฯลฯ ซึ่งไม่ตรงกับบัตรประชาชนให้นำหลักฐานการแก้ไขที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย
  • เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น อาทิ หลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เอกสารหลักฐานการรับรอง บุตรหรือรับบุตรบุญธรรม บันทึกการหย่า ซึ่งมีข้อความระบุให้บุตรอยู่ในความดูแลของบิดา หรือมารดา เป็นต้น
  • หนังสือเดินทางเล่มเดิม หากเคยมีหนังสือเดินทางมาก่อน

เอกสารอื่นๆเพิ่มเติม

  • กรณีบิดา/และมารดาเป็น ต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ ถาวรในไทย
   • เอกสารใบต่างด้าวของบิดา /และมารดาฉบับจริง
   • เอกสารหลักฐานการมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
  • กรณีบิดา หรือมารดาผู้เยาว์ ถึงแก่กรรม
   • เอกสารใบมรณบัตรของบิดา /มารดาฉบับจริง
   • เอกสารของผู้ปกครองที่เหลืออยู่นำบัตรประชาชน ฉบับจริงมาลงนาม
  • กรณีบุตรบุญธรรม
   • บิดา/และมารดาบุญธรรมมาลงนาม ให้ความยินยอม พร้อมเอกสาร
   • บัตรประชาชนฉบับจริงของบิดา/ และ มารดาบุญธรรม
   • ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรมฉบับจริง
  • กรณีบิดา /และ มารดาอยู่ต่างประเทศ
   • หนังสือยินยอมของบิดา/มารดาผ่าน สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลไทยในต่างประเทศ
   • สำเนาหนังสือเดินทาง /บัตรประชาชนของบิดา/มารดา ที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลประทับตรารับรองสำเนาถูกต้อง

ค่าธรรมเนียม

  • กรณีปกติ 1,000 บาท
  • กรณีด่วน 2,000 บาท (รับเล่มวันทำการถัดไป)
  • กรณีด่วนพิเศษ 3,000 บาท (รับเล่มในวันเดียวกัน)
  • หากประสงค์ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะมีค่าส่งไปรษณีย์ EMS 40 บาท และแบบ PSP (Passport Speed Post) 60 บาท ต่อหนังสือเดินทาง 1 เล่ม

ขั้นตอนการยื่นขอหนังสือเดินทางใหม่

  • ลงทะเบียนขอรับบริการหนังสือเดินทางล่วงหน้า
  • รับบัตรคิว
  • ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลัก (หากไม่มีเลข 13 หลัก ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดง) พร้อมเอกสารหลักฐานอื่น ๆที่จำเป็น อาทิ หากเปลี่ยนชื่อสกุล ต้องมีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ มาแสดง เพื่อตรวจสอบข้อมูล
  • ข้อมูลชีวภาพ (วัดส่วนสูง เก็บลายพิมพ์นิ้วมือนิ้วชี้ซ้ายและนิ้วชี้ขวาด้วยเครื่องสแกนเนอร์ และถ่ายรูปใบหน้า )
  • แจ้งความประสงค์หากต้องการขอรับเล่มทางไปรษณีย์
  • ชำระค่าธรรมเนียม
  • รอรับหนังสือเดินทาง

การลงทะเบียนขอรับบริการหนังสือเดินทางล่วงหน้า

          การลงทะเบียนขอรับบริการหนังสือเดินทางล่วงหน้า คือบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการทำหนังสือเดินทางซึ่งเป็นบริการออนไลน์ 24 ชั่วโมงผ่านอินเตอร์เน็ตโดยมีบริการดังนี้

  • แสดงสถิติการทำหนังสือเดินทางย้อนหลัง 5 วัน เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกวันที่จะมาใช้บริการ
  • แสดงจำนวนคิว ณ เวลาปัจจุบันของแต่ละสาขาและประมาณเวลาที่จะได้รับบริการทำหนังสือเดินทาง
  • แสดงที่ตั้งสำนักงานหนังสือเดินทาง เส้นทาง และเวลาในการเดินทางไปยังสำนักงานหนังสือเดินทาง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
  • สามารถจองคิวและลงทะเบียนทำหนังสือเดินทางได้ล่วงหน้า และสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้จนถึง 23:00 น. ของวันก่อนวันขอรับบริการหนังสือเดินทาง
  • สามารถกำหนดวิธีการรับเล่มหนังสือเดินทางได้ด้วยตัวเอง
  • สามารถตรวจสอบสถานะของหนังสือเดินทางที่ได้ยื่นขอไว้ได้ทุกสำนักงานฯ

วิธีการลงทะเบียนยื่นขอหนังสือเดินทางล่วงหน้า

  • ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.passport.in.th (เฉพาะการยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางธรรมดาเท่านั้น)
  • สมัครสมาชิก 1 บัญชี ต่อ 1 ท่าน ต่อ 1 รายการจอง
  • สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ 1 วันทำการและทำรายการล่วงหน้าได้ไม่เกิน 5 วันทำการ
  • รายงานตัวและแสดง QR Code ต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ท่านลงทะเบียนขอรับบริการไว้อย่างน้อย 30 นาที ก่อนเวลาขอรับบริการ มิฉะนั้นการลงทะเบียนของท่านจะถูกยกเลิก หากถูกยกเลิกจะไม่สามารถใช้บริการลงทะเบียนล่วงหน้าได้อีกภายใน 30 วัน

การรับหนังสือเดินทาง

  • การรับแบบปกติ
   • รับด้วยตนเองภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ยื่นคำร้อง
   • รับทาง EMS ภายใน 5-7 วันทำการ นับจากวันที่ยื่นคำร้อง (ทุกสำนักงานยกเว้น MRT คลองเตย)
   • รับทาง PSP ภายใน 2 วันทำการ นับจากวันที่ยื่นคำร้อง (เฉพาะที่กรมการกงสุลปิ่นเกล้า , ศรีครินทร์ , มีนบุรี และMRT คลองเตย)
  • การรับเล่มด่วน
   • ในวันทำการถัดไป (ตามเวลาตามที่ระบุในใบรับเล่ม ที่ฝ่ายจ่ายเล่ม กรมการกงสุล)
   • ในวันทำการเดียวกัน (แจ้งที่จุดรับบัตรคิวก่อนเวลา 11.30 น. รับในเวลา 14.30 – 16.30 น. ที่ กรมการกงสุล)
  • เอกสารการรับเล่ม
   • ใบรับเล่มหนังสือเดินทางฉบับจริง
   • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
   • กรณีมอบอำนาจ
    • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองเอกสาร
    • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้รับมอบอำนาจ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

Scroll Up