หนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไป

หนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไปอายุ 20 ปีบริบูรณ์

เอกสาร / หลักฐาน

  • บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน หรือ บัตรข้าราชการ (ในกรณีที่เป็นบัตรข้าราชการให้นำทะเบียนบ้านมาแสดงด้วย)
  • หากมีรายการแก้ไขชื่อสกุล หรือวันเดือนปีเกิด ฯลฯ ซึ่งไม่ตรงกับบัตรประชาชน ให้ดำเนินการแก้ไขบัตรประชาชนให้ตรงตามทะเบียนราษฎร์ก่อนทำหนังสือเดินทาง
  • หนังสือเดินทางเล่มเดิม หากเคยมีหนังสือเดินทางมาก่อน

ค่าธรรมเนียม

  • กรณีปกติ 1,000 บาท
  • กรณีด่วน 2,000 บาท (รับเล่มวันทำการถัดไป)
  • กรณีด่วนพิเศษ 3,000 บาท (รับเล่มในวันเดียวกัน)
  • หากประสงค์ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะมีค่าส่งไปรษณีย์ EMS 40 บาท และแบบ PSP (Passport Speed Post) 60 บาท ต่อหนังสือเดินทาง 1 เล่ม

ขั้นตอนการยื่นขอหนังสือเดินทางใหม่

  • รับบัตรคิว
  • ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลัก (หากไม่มีเลข 13 หลัก ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดง) พร้อมเอกสารหลักฐานอื่น ๆที่จำเป็น อาทิ หากเปลี่ยนชื่อสกุล ต้องมีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ มาแสดง เพื่อตรวจสอบข้อมูล
  • ข้อมูลชีวภาพ (วัดส่วนสูง เก็บลายพิมพ์นิ้วมือนิ้วชี้ซ้ายและนิ้วชี้ขวาด้วยเครื่องสแกนเนอร์ และถ่ายรูปใบหน้า )
  • แจ้งความประสงค์หากต้องการขอรับเล่มทางไปรษณีย์
  • ชำระค่าธรรมเนียม
  • รอรับหนังสือเดินทาง

การลงทะเบียนขอรับบริการหนังสือเดินทางล่วงหน้า

          การลงทะเบียนขอรับบริการหนังสือเดินทางล่วงหน้า คือบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการทำหนังสือเดินทางซึ่งเป็นบริการออนไลน์ 24 ชั่วโมงผ่านอินเตอร์เน็ตโดยมีบริการดังนี้

  • แสดงสถิติการทำหนังสือเดินทางย้อนหลัง 5 วัน เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกวันที่จะมาใช้บริการ
  • แสดงจำนวนคิว ณ เวลาปัจจุบันของแต่ละสาขาและประมาณเวลาที่จะได้รับบริการทำหนังสือเดินทาง
  • แสดงที่ตั้งสำนักงานหนังสือเดินทาง เส้นทาง และเวลาในการเดินทางไปยังสำนักงานหนังสือเดินทาง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
  • สามารถจองคิวและลงทะเบียนทำหนังสือเดินทางได้ล่วงหน้า และสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้จนถึง 23:00 น. ของวันก่อนวันขอรับบริการหนังสือเดินทาง
  • สามารถกำหนดวิธีการรับเล่มหนังสือเดินทางได้ด้วยตัวเอง
  • สามารถตรวจสอบสถานะของหนังสือเดินทางที่ได้ยื่นขอไว้ได้ทุกสำนักงานฯ

วิธีการลงทะเบียนยื่นขอหนังสือเดินทางล่วงหน้า

  • ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.passport.in.th (เฉพาะการยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางธรรมดาเท่านั้น)
  • สมัครสมาชิก 1 บัญชี ต่อ 1 ท่าน ต่อ 1 รายการจอง
  • สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ 1 วันทำการและทำรายการล่วงหน้าได้ไม่เกิน 5 วันทำการ
  • รายงานตัวและแสดง QR Code ต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ท่านลงทะเบียนขอรับบริการไว้อย่างน้อย 30 นาที ก่อนเวลาขอรับบริการ มิฉะนั้นการลงทะเบียนของท่านจะถูกยกเลิก หากถูกยกเลิกจะไม่สามารถใช้บริการลงทะเบียนล่วงหน้าได้อีกภายใน 30 วัน

การรับหนังสือเดินทาง

  • การรับแบบปกติ
   • รับด้วยตนเองภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ยื่นคำร้อง
   • รับทาง EMS ภายใน 5-7 วันทำการ นับจากวันที่ยื่นคำร้อง (ทุกสำนักงานยกเว้น MRT คลองเตย)
   • รับทาง PSP ภายใน 2 วันทำการ นับจากวันที่ยื่นคำร้อง (เฉพาะที่กรมการกงสุลปิ่นเกล้า , ศรีครินทร์ , มีนบุรี และMRT คลองเตย)
  • การรับเล่มด่วน
   • ในวันทำการถัดไป (ตามเวลาตามที่ระบุในใบรับเล่ม ที่ฝ่ายจ่ายเล่ม กรมการกงสุล)
   • ในวันทำการเดียวกัน (แจ้งที่จุดรับบัตรคิวก่อนเวลา 11.30 น. รับในเวลา 14.30 – 16.30 น. ที่ กรมการกงสุล)
  • เอกสารการรับเล่ม
   • ใบรับเล่มหนังสือเดินทางฉบับจริง
   • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
   • กรณีมอบอำนาจ
    • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองเอกสาร
    • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้รับมอบอำนาจ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ

Scroll Up